Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY -

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

mgr Edyta Ostapińska
“Twój Parasol”

Bezpłatna aplikacja mobilna “Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com

Aplikacja umożliwia dyskretny kontakt, a także szybkie wybranie telefony alarmowego w nagłych przypadkach. Może być szczególnie przydatna w obecnym czasie zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

W związku z epidemią Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie ograniczył działalność do niezbędnych zadań. W przypadkach występowania przemocy przyjmowane są zgłoszenia w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Monitorowanie sytuacji rodziny przebiega w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizujących procedurę “Niebieska Karta” jak i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy. Na bieżąco telefonicznie przekazywane są informacje dotyczące sytuacji rodziny.

Porad telefonicznych udziela psycholog zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie pod nr tel. 606 442 542.INFORMACJA

Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że dyżury w ramach obchodzonego w dniu 22 lutego 2020 roku "Dnia Ofiar" i "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w okresie od 21 lutego do 28 lutego 2020 roku pełnić będzie Edyta Ostapińska i Edyta Nafalska.
Dyżury będą pełnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, pokój 30 w godzinach 9:30 - 12:30 w niżej ustalonych dniach.
- Od 21 lutego 2020 roku do 25 lutego 2020 roku - pracownik socjalny/ członek ZI Edyta Nafalska, tel. 82 5642250, 604896617;
- Od 26 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku - Przewodnicząca zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Ostapińska, tel. 82 5642250, 604896617;


Informator o podmiotach udzielających pomocy w związku z przemocą w rodzinie oraz realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie działających na terenie Miasta Chełm - 2017 rok


Przemoc domowa występuje we wszystkich środowiskach. Nie zależy ani od statusu, ani od poziomu wykształcenia, ani od kondycji materialnej domowników. Konsekwencją przemocy jest degradacja podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, od której jakości zależy wartość społeczeństwa, jak i los jednostki. Człowiek przeżywa w niej najważniejszy okres kształtujący między innymi jego styl życia, osobowość, poglądy na świat.

Przemoc jest często zjawiskiem wieloproblemowym. Towarzyszą jej alkohol, zaniedbania, kłopoty materialne zdrowotne i inne, co wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto przemoc w rodzinie dotyka wszystkich jej członków, także świadków i dzieci-oni również wymagają pomocy.

W zetknięciu z rodziną, w której dochodzi do przemocy, często jest wiele zadań do zrealizowania i to na "już". Możliwość udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie dają działania interdyscyplinarne, bo różne osoby i służby mogą działać w tym samym czasie zajmując się różnymi sprawami i osobami zgodnie z posiadanymi kompetencjam i zadaniami. Po to jednak, by przyniosły pożądany efekt, którym będzie zmiana i zatrzymanie przemocy, muszą być dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny, skoordynowane i stworzyć system, który nada rangę sprawie i stworzy jednolity, silny front oddziaływujący zarówno na osobę doznającą, jak i stosującą przemoc.

Zgodnie z ustawą z 10.06.2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 125, poz.842) każda gmina w Polsce powinna powołać Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie zadań wynikających z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoja wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zakresu działań instytucji, którą reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Współpraca zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Zapobiega powielaniu tych działań, poszerza wiedzę na rzecz rodziny, wykorzystuje potencjał członków Zespołu do opracowania możliwie najlepszej strategii działania. Dzięki porozumieniu specjalistów komunikacja pomiędzy służbami nabiera mniej oficjalnego charakteru, skraca się droga przekazywania informacji i ustalania zakresu pomocy realizowanej we współpracy między służbami.

Znowelizowana ustawa precyzuje skład zespołu interdyscyplinarnego- mają go tworzyć przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, a dodatkowo mogą to być prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresatami działań zespołu Interdyscyplinarnego są rodziny w których:

- zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.
- dzieci są zaniedbywane ( niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.),
- nadużywa się alkoholu lub innych używek,
- występuje konflikt pomiędzy rodzicami, a dzieckiem, występują zaburzenia zachowania u dzieci na tle tych konfliktów np. ucieczki z domu itp.,
- są osoby niepełnosprawne,
- matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
a także:
- rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
- rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.

W dniu 01 sierpnia 2011r. Zarządzeniem Nr 233/11 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

1. Bożena Gałęza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Edyta Ostapińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej
7. Kamil Lekan - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
8. Agnieszka Koszuk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
9. Marzenna Kucińska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
10. Elżbieta Romańska - kurator sądowy Sądu Rejonowego
11. Grażyna Bartkiewicz - kurator sądowy Sądu Rejonowego
12. Wioletta Marchwiany - kurator sądowy Sądu Rejonowego
13. Lucyna Dargiewicz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
14. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Izby Wytrzeźwień
15. Renata Rogala - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny
16. Halina Sokaluk - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
17. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.

Od dnia 8 marca 2012r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 395/12 Prezydenta Miasta Chełm Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w następującym składzie:

1. Bożena Gałęza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Edyta Ostapińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej
7. Kamil Lekan - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
8. Agnieszka Koszuk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
9. Marzenna Kucińska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
10. Lucyna Dargiewicz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
11. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Izby Wytrzeźwień
12. Renata Rogala - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny
13. Halina Sokaluk - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
14. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.
15. Irena Świechowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w chełmie
16. Grażyna Pachowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
17. Ewelina Lewczuk - Zembrzycka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chełmie.

Od dnia 31 Lipca 2014r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w następującym składzie:

1. Bożena Gałęza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Zofia Szpak-Kulik - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie
4. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie
7. Wioletta Pawluk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
8. Agnieszka Koszuk - Janicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
9. Marcin Kiczyński - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
10. Marzenna Kucińska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
11. Ewelina Lewczuk - Zembrzycka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chełmie
12. Irena Świechowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
13. Grażyna Pachowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
14. Bożena Głaz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
15. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie
16. Edyta Korona - Jędrzejewska - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,
17. Sylwia Choma - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" w Lublinie - Filia Chełm
18. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.

Od dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 460/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Zofię Szpak-Kulik - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Edytę Ostapińską - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Od dnia 17 czerwca 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 512/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Marzennę Kucińską - przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Lecha Wieczerzę - przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie.

Od dnia 29 września 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 622/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Bożenę Gałęzę - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Edytę Nafalską - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Od dnia 10 kwietnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 787/17 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Wiolettę Pawluk - przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Halinę Czuluk - przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.


W dniu 01 sierpnia 2017r. Zarządzeniem Nr 914/17 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny, na kadencję trwającą od 1 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku w składzie:

1. Edyta Ostapińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

2. Irena Dziurawiec - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

3. Edyta Nafalska- przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

4. Halina Sokaluk – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie

5. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm

6. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm

7. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie

8. Halina Czuluk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

9. Agnieszka Koszuk-Janicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

10. Marcin Kiczyński -przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

11. Lech Wieczerza - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie

12. Krystyna Kister - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie

13. Grażyna Pachowska- kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie

14. Magdalena Bożek - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie

15. Barbara Myszura - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie

16. Bożena Głaz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

17. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Ośrodka Pomocy osobom Uzależnionym w Chełmie

18. Edyta Korona-Jędrzejewska - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny

19. Małgorzata Prystupa – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Rodzin “PRZYSTAє w Chełmie

20. Sylwia Choma - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"

21. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie.

Od dnia 27 grudnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1068/17 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z póŸn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Panią Irenę Dziurawiec- przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2017 roku;

Od dnia 28 marca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1172/18 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z póŸn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Edytę Koronę-Jędrzejewską- przedstawiciela Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2017 roku;

Od dnia 18 kwietnia 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1201/18 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z póŸn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Kamilę Koper- przedstawiciela Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie;

Od dnia 27 września 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1398/18 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z póŸn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Krystynę Kister- przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie;Od dnia 29 maja 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 219/19 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z póŸn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Jolantę Gierasimiuk- przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm;

2) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Pana Augustyna Okońskiego- przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm;

3) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Agnieszką Koszuk - Janicką- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

4) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Monikę Zaborek - Turewicz- przedstawiciela Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm;

5) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Dorotę Cieślik- przedstawiciela Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm;

6) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Katarzynę Kaszubę- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

7) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Jolantę Babicz- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr VI/63/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011r.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Wniosek do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o powołanie Grupy Roboczej może złożyć przedstawiciel każdej instytucji pomocowej z terenu miasta. Skład osobowy grupy roboczej jest zmienny i jest uzależniony jest od aktualnych potrzeb wynikających z założonego planu pomocy rodzinie.


WAŻNE:

Przepis art. 304 §1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, w tym przypadku przemocy w rodzinie, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratury lub policji.


Projekt:  Andrzej Meńczyk