Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY -

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

mgr Edyta Ostapińska

Informator o podmiotach udzielających pomocy w związku z przemocą w rodzinie oraz realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie działających na terenie Miasta Chełm - 2017 rok


Przemoc domowa występuje we wszystkich środowiskach. Nie zależy ani od statusu, ani od poziomu wykształcenia, ani od kondycji materialnej domowników. Konsekwencją przemocy jest degradacja podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, od której jakości zależy wartość społeczeństwa, jak i los jednostki. Człowiek przeżywa w niej najważniejszy okres kształtujący między innymi jego styl życia, osobowość, poglądy na świat.

Przemoc jest często zjawiskiem wieloproblemowym. Towarzyszą jej alkohol, zaniedbania, kłopoty materialne zdrowotne i inne, co wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto przemoc w rodzinie dotyka wszystkich jej członków, także świadków i dzieci-oni również wymagają pomocy.

W zetknięciu z rodziną, w której dochodzi do przemocy, często jest wiele zadań do zrealizowania i to na "już". Możliwość udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie dają działania interdyscyplinarne, bo różne osoby i służby mogą działać w tym samym czasie zajmując się różnymi sprawami i osobami zgodnie z posiadanymi kompetencjam i zadaniami. Po to jednak, by przyniosły pożądany efekt, którym będzie zmiana i zatrzymanie przemocy, muszą być dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny, skoordynowane i stworzyć system, który nada rangę sprawie i stworzy jednolity, silny front oddziaływujący zarówno na osobę doznającą, jak i stosującą przemoc.

Zgodnie z ustawą z 10.06.2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 125, poz.842) każda gmina w Polsce powinna powołać Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie zadań wynikających z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoja wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zakresu działań instytucji, którą reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Współpraca zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Zapobiega powielaniu tych działań, poszerza wiedzę na rzecz rodziny, wykorzystuje potencjał członków Zespołu do opracowania możliwie najlepszej strategii działania. Dzięki porozumieniu specjalistów komunikacja pomiędzy służbami nabiera mniej oficjalnego charakteru, skraca się droga przekazywania informacji i ustalania zakresu pomocy realizowanej we współpracy między służbami.

Znowelizowana ustawa precyzuje skład zespołu interdyscyplinarnego- mają go tworzyć przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, a dodatkowo mogą to być prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresatami działań zespołu Interdyscyplinarnego są rodziny w których:

- zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.
- dzieci są zaniedbywane ( niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.),
- nadużywa się alkoholu lub innych używek,
- występuje konflikt pomiędzy rodzicami, a dzieckiem, występują zaburzenia zachowania u dzieci na tle tych konfliktów np. ucieczki z domu itp.,
- są osoby niepełnosprawne,
- matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
a także:
- rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
- rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.

W dniu 01 sierpnia 2011r. Zarządzeniem Nr 233/11 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

1. Bożena Gałęza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Edyta Ostapińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej
7. Kamil Lekan - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
8. Agnieszka Koszuk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
9. Marzenna Kucińska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
10. Elżbieta Romańska - kurator sądowy Sądu Rejonowego
11. Grażyna Bartkiewicz - kurator sądowy Sądu Rejonowego
12. Wioletta Marchwiany - kurator sądowy Sądu Rejonowego
13. Lucyna Dargiewicz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
14. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Izby Wytrzeźwień
15. Renata Rogala - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny
16. Halina Sokaluk - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
17. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.

Od dnia 8 marca 2012r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 395/12 Prezydenta Miasta Chełm Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w następującym składzie:

1. Bożena Gałęza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Edyta Ostapińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej
7. Kamil Lekan - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
8. Agnieszka Koszuk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
9. Marzenna Kucińska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
10. Lucyna Dargiewicz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
11. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Izby Wytrzeźwień
12. Renata Rogala - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny
13. Halina Sokaluk - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"
14. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.
15. Irena Świechowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w chełmie
16. Grażyna Pachowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
17. Ewelina Lewczuk - Zembrzycka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chełmie.

Od dnia 31 Lipca 2014r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w następującym składzie:

1. Bożena Gałęza - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Zofia Szpak-Kulik - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie
4. Jolanta Gierasimiuk - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński - przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska - przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie
7. Wioletta Pawluk - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
8. Agnieszka Koszuk - Janicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
9. Marcin Kiczyński - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
10. Marzenna Kucińska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
11. Ewelina Lewczuk - Zembrzycka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chełmie
12. Irena Świechowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
13. Grażyna Pachowska - kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
14. Bożena Głaz - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
15. Krzysztof Gocał - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie
16. Edyta Korona - Jędrzejewska - przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,
17. Sylwia Choma - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" w Lublinie - Filia Chełm
18. Teresa Król - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.

Od dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 460/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Zofię Szpak-Kulik - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Edytę Ostapińską - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Od dnia 17 czerwca 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 512/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Marzennę Kucińską - przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Lecha Wieczerzę - przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie.

Od dnia 29 września 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 622/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Bożenę Gałęzę - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Edytę Nafalską - przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Od dnia 10 kwietnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 787/17 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Wiolettę Pawluk - przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Halinę Czuluk - przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr VI/63/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011r.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Wniosek do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o powołanie Grupy Roboczej może złożyć przedstawiciel każdej instytucji pomocowej z terenu miasta. Skład osobowy grupy roboczej jest zmienny i jest uzależniony jest od aktualnych potrzeb wynikających z założonego planu pomocy rodzinie.


WAŻNE:

Przepis art. 304 §1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, w tym przypadku przemocy w rodzinie, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratury lub policji.


Projekt:  Andrzej Meńczyk