Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -


Zamówienia do 30 000 EURO
Przedmiotem zamówienia jest œwiadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest œwiadczenie usług z zakresu poradnictwa socjoterapeutycznego w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, okreœlonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty). Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę kolorystyki mebli lub parametrów technicznych, po wczeœniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, telewizyjnego, multimedialnego oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania(pobierz)Świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjny, doradczym oraz konsultacyjnym dla systentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu "Bliżej rodziny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż drewnianej altany z podłogą na działce geodezyjnej nr 521 w Chełmie przy budynku administrowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. ul. Ogrodowa 36 w związku z realizacją projektu na "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Świadczenie usług w zakresie prowadzenia monitoringu wdrażanych zmian organizacyjnych w nowo powołanych zespołach ds. pierwszego kontaktu, pracy socjalnej, usług i świadczeń przyznawanych decyzją oraz ich zgodności z modelem w okresie trwania projektu „NOWY MODEL POMOCY – SKUTECZNA PRACA SOCJALNA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Ogrodowej 36 wraz z przebudową terenu na ww. posesji w związku z realizacją projektu na „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020.
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Dostawa oraz montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu "NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa działania:
2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Pytania i odpowiedzi (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Wsparcie w wypracowaniu nowego regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej, kierowania pracami Zespołu ds. Wypracowania i Wdrożenia Zmian Organizacyjnych w ramach realizacji projektu "NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Świadczenie usług superwizji pracy socjalnej o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym w zakresie wsparcia pracowników socjalnych w okresie trwania projektu "NOWY MODEL POMOCY -SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Świadczenie usługi wynajmu sali dydaktycznej na prowadzenie zajęć w zakresie indywidualnych zajęć z psychologiem na etapie opracowania IPD, indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych oraz warsztatów umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu "CHCESZ - MOŻESZ - POTRAFISZ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11,1 Aktywne włączenie.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Świadczenie usług w zakresie indywidualnych zajęć z psychologiem na etapie opracowania IPD, indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych oraz grupowych warsztatów umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu "CHCESZ - MOŻESZ - POTRAFISZ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.1 Aktywne włączenie.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)
Przygotowanie i dostawa w dni robocze obiadu składającego się z dwóch dań (z pieczywem) osobom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie posiłku.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Dostawa pojazdu typu kombi na potrzeby Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia (pobierz)

Załączniki do informacji 1-4 (pobierz)

Pytania i odpowiedzi 1 (pobierz)

Pytania i odpowiedzi 2 (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)
Projekt:  Andrzej Meńczyk