Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -


Zamówienia do 30 000 EURO
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tj. materiałów biurowych, szkolnych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu "BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu "BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu "BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Załączniki (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych w zakresie świadomoœci i ekspresji kulturalnej w okresie trwania projektu "BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, szkolnych i papierniczych na potrzeby Dziennego Domu Senior+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+", określonych w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest organizacja imprezy integracyjnej - Spotkania Wigilijnego dla Uczestników Dziennego Domu Senior+ w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+".

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla podopiecznych korzystających z zajęć w Świetlicy Środowiskowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tj. materiałów biurowych, szkolnych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej wycieczki dla Uczestników Świetlicy Środowiskowej w ramach realizacji projektu BLIŻEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez pielęgniarkę/pielęgniarza w celu realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, Moduł I współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu grającego w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu BLIŻEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu BLIŻEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu prowadzenia zajęć jogi w Dziennym Domu Senior+, ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm w celu realizacji Zadania na 2019 rok – Moduł II współfinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Dziennym Domu Senior+, ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm w celu realizacji Zadania na 2019 rok – Moduł II współfinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez fizjoterapeutę, w tym prowadzenie zajęć indywidualnych w zakresie aktywności ruchowej na potrzeby realizacji zadania Dziennego Domu Senior+, ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm w celu realizacji Zadania na 2019 rok współfinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowo - sportowych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z zakresu robotyki, rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa posiłków dla podopiecznych korzystających z zajęć w świetlicy środowiskowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem umowy jest sprzedaż posiłków dla podopiecznych korzystających z zajęć w świetlicy środowiskowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z zakresu robotyki, rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowo - sportowych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logotypami wskazanymi przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć artystycznych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z zakresu robotyki, rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowo - sportowych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecznych w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu logopedii dla dzieci w wieku szkolnym w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+, ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm” współfinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+, ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm” współfinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa sprzętu dla osób starszych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+, ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm” współfinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia lub doposażenia kuchni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Pytania i odpowiedzi (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów (zajęcia grupowe) stacjonarnych i wyjazdowych dla 29 pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie na potrzeby realizacji projektu "NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu prawa w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu poradnictwa socjoterapeutycznego w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty). Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę kolorystyki mebli lub parametrów technicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, telewizyjnego, multimedialnego oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania(pobierz)Świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjny, doradczym oraz konsultacyjnym dla systentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu "Bliżej rodziny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż drewnianej altany z podłogą na działce geodezyjnej nr 521 w Chełmie przy budynku administrowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. ul. Ogrodowa 36 w związku z realizacją projektu na "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Świadczenie usług w zakresie prowadzenia monitoringu wdrażanych zmian organizacyjnych w nowo powołanych zespołach ds. pierwszego kontaktu, pracy socjalnej, usług i świadczeń przyznawanych decyzją oraz ich zgodności z modelem w okresie trwania projektu „NOWY MODEL POMOCY – SKUTECZNA PRACA SOCJALNA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Ogrodowej 36 wraz z przebudową terenu na ww. posesji w związku z realizacją projektu na „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020.
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Dostawa oraz montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu "NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych i biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa działania:
2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Pytania i odpowiedzi (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)


Wsparcie w wypracowaniu nowego regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej, kierowania pracami Zespołu ds. Wypracowania i Wdrożenia Zmian Organizacyjnych w ramach realizacji projektu "NOWY MODEL POMOCY - SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Świadczenie usług superwizji pracy socjalnej o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym w zakresie wsparcia pracowników socjalnych w okresie trwania projektu "NOWY MODEL POMOCY -SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Świadczenie usługi wynajmu sali dydaktycznej na prowadzenie zajęć w zakresie indywidualnych zajęć z psychologiem na etapie opracowania IPD, indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych oraz warsztatów umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu "CHCESZ - MOŻESZ - POTRAFISZ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11,1 Aktywne włączenie.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Świadczenie usług w zakresie indywidualnych zajęć z psychologiem na etapie opracowania IPD, indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych oraz grupowych warsztatów umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu "CHCESZ - MOŻESZ - POTRAFISZ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.1 Aktywne włączenie.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)
Przygotowanie i dostawa w dni robocze obiadu składającego się z dwóch dań (z pieczywem) osobom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie posiłku.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)Dostawa pojazdu typu kombi na potrzeby Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia (pobierz)

Załączniki do informacji 1-4 (pobierz)

Pytania i odpowiedzi 1 (pobierz)

Pytania i odpowiedzi 2 (pobierz)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)
Projekt:  Andrzej Meńczyk