Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ -

Kierownik
Wydziału Świadczeń

mgr Waldemar Kozioł


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W skład Wydziału Świadczeń wchodzą:

1) Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

2) Zespół Świadczeń Wychowawczych,

3) Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych,

4) Zespół Obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Do zakresu działania Zespołu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:

a) przyjmowanie wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b) ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie złożonych wniosków,

2) wsparcie rodzin oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu określonych w art. 8 i 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

5) przygotowywanie decyzji nakazujących zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

6) prowadzenie spraw egzekucyjnych będących w kompetencji działu,

7) przekazywanie dłużnikowi oraz organowi właściwemu dłużnika informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa,,

8) występowanie z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

9) prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych:

a) wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych i odebranie oświadczeń majątkowych,

b) współpraca z urzędem pracy w celu aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego,

c) wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

d) składanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 k.k,

e) kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,

f) przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy,

g) kierowanie do prokuratury zawiadomień o przestępstwie na podstawie art. 304 kpk w związku z art. 209 § 3 kk,

10) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu określonego w ustawach,

11) sporządzanie bilansu potrzeb na środki niezbędne do wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

12) przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie realizowanych zadań,

13) identyfikacja, ocena i analiza ryzyka związanego z funkcjonowaniem działu.

3. Do zadań Zespołu Świadczeń Wychowawczych należy w szczególności:

1) przyjmowanie i analizowanie składanych wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych,

2) prowadzenie ewidencji składanych wniosków,

3) ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego,

4) podejmowanie decyzji nakazujących zwrot przyznanego świadczenia wychowawczego w przypadku stwierdzenia, że przyznano je na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wnioskach,

5) sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych,

6) prowadzenie rozliczeń finansowych,

7) wykonywanie innych zadań należących do organu właściwego wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Do zadań Zespołu Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych należą
w szczególności sprawy:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

2) przyjmowanie i analizowanie składanych wniosków,

3) prowadzenie ewidencji składanych wniosków,

4) wyliczanie należnej kwoty dodatku mieszkaniowego dla najemców lokali spółdzielczych, właścicieli lokali mieszkalnych, właścicieli domów jednorodzinnych oraz dla najemców lokali opłacających czynsz regulowany oraz ustalanie należnej kwoty dodatku energetycznego,

5) podejmowanie decyzji nakazujących zwrot przyznanego dodatku mieszkaniowego w przypadku stwierdzenia, że przyznano je na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wnioskach albo w nadmiernej wysokości,

6) sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień,

7) prowadzenie rozliczeń finansowych.

5. Do zadań Zespołu do Obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą w szczególności sprawy:

1) opracowywanie i analizowanie projektów powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji tych programów w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2) rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych, ich analiza, określanie priorytetów,

3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

4) opracowywanie informacji z prowadzonej działalności,

5) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,

6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

7) prowadzenie analiz, kontroli i sprawozdawczości finansowo-rzeczowej z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, udzielanie zainteresowanym informacji dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej,

9) prowadzenie doradztwa dla osób niepełnosprawnych,

10) realizacja programów rządowych, PFRON i innych na rzecz osób niepełnosprawnych.


Projekt:  Andrzej Meńczyk