Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH -

Kierownik
Wydziału Integracji i Usług Społecznych

mgr Edyta Ostapińska


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W skład Wydziału Integracji i Usług Społecznych wchodzą:

1) Zespół Pogłębionej Pracy Socjalnej,

2) Zespół Pieczy Zastępczej, w skład którego wchodzą:

a) Referat Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

b) Referat Asysty Rodzinnej,

c) Referat Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Świadczeń.

2. Do zakresu działania Wydziału Integracji i Usług Społecznych należy w szczególności:

1) rozpoznawanie potrzeb pomocy społecznej dla jednostek, grup, rodzin lub środowisk wymagających interwencji socjalnej,

2) realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,

3) prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności, wykorzystując kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej (pal) i projekt socjalny,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5) obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego i udział w grupach roboczych,

6) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

7) realizacja projektów socjalnych na rzecz integracji społeczności lokalnej
i reintegracji różnych grup społecznych poprzez:

a) prowadzenie pracy socjalnej metodą środowiskową w odniesieniu do społeczności terytorialnych, ukierunkowaną na rozwój lokalny i osiąganie trwałej zmiany, poprawiającej sytuację życiową mieszkańców, w tym diagnozowanie potrzeb, problemów oraz zasobów społeczności lokalnej,

b) prowadzenie działań prewencyjnych, interwencyjnych oraz wspierających we współpracy z innymi pracownikami Ośrodka, w szczególności z innymi pracownikami socjalnymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami m.in. poprzez inicjowanie lokalnych partnerstw, budowanie sieci współpracy,

8) wykorzystywanie różnorodnych form, metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do specyfiki odbiorców

9) udzielanie pomocy środowiskom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych
i wypadków losowych,

10) przeprowadzanie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie realizowanych zadań,

11)identyfikacja, ocena i analiza ryzyka związanego z funkcjonowaniem wydziału.

3. Do zadań Zespołu Pogłębionej Pracy Socjalnej należą sprawy:

1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną w oparciu o przyjęty model oraz z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej wynikających z przepisów prawa a także
w oparciu o Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności oraz dokumentację wewnętrzną,

2) udzielanie informacji, porad, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

3) udzielanie pomocy w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,

5) realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

a)diagnoza i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo–wychowawczej,

b)występowanie o przydzielenie asystenta rodziny,

c)przeprowadzanie wywiadów w trybie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d)opiniowanie o sytuacji rodzin/osób do instytucji zewnętrznych,

6) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział w grupach roboczych w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,

7) realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,

8) wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie,

9) opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także innych w zależności od potrzeb,

10) diagnozowanie problemów występujących w rodzinie i udzielanie wsparcia,

11) organizowanie oraz kierowanie do korzystania z usług poradnictwa specjalistycznego,

12) realizowanie zadań ośrodka pomocy rodzinie z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

13) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć klubu integracji społecznej,

14) organizowanie i koordynowanie prac społecznie-użytecznych we współpracy z PUP,

15) współpraca z Urzędem Pracy w szczególności w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz usług poradnictwa zawodowego i szkoleń,

16) diagnozowanie sytuacji osób pozostających bez pracy oraz planowanie działań mających na celu poprawę ich sytuacji, aktywizowanie, motywowanie oraz wspieranie osób pozostających bez pracy,

17) przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób i rodzin oraz wprowadzanie zebranych danych w bazę systemu POMOST.

1. Do zadań Zespołu Pieczy Zastępczej należą:

a) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny oraz z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi,

b) opracowywanie i realizacja 3-letnich programów: wspierania rodziny, powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

c) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

d) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzinnych
i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz umożliwienie korzystania
z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji a także przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

e) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

f) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

g) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej,

h) przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji dotyczącej zaległości osób zobowiązanych z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

i) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego,

j) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,

k) współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,

l) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

m) opracowanie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,

n) przeprowadzanie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie realizowanych zadań,

o) sprawowanie kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

p) identyfikacja, ocena i analiza ryzyka związanego z funkcjonowaniem zespołu,

a) oraz zadania realizowane przez referaty wchodzące w jego skład:

1) Do zadań Referatu Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

a) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

ć) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka a także pełniących funkcję rodziny
zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących
rodzinny dom dziecka,

d) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

e) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

f) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

g) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

h) zapewnienie czasowej opieki dzieciom z rodzin zastępczych w rodzinach pomocowych,

i) przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka poprzez udzielenie niezbędnych informacji oraz przekazanie dokumentacji,

j) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

k) współpraca z sądem i przekazywanie informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i sytuacji rodziny dziecka w tym o ustaniu przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka,

l) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

ł) dokonywanie oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy,

m) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

o) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

p) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

q) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

r) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

s) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

ś) umożliwienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej oraz podjęcia specjalistycznej terapii,

t) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

u) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy
z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

v) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

w) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

x) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

y) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

z) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej szczególnie przez tworzenie warunków do powstania grup wsparcia oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin,

Ÿ) przedstawianie prezydentowi i radzie miasta corocznego sprawozdania z efektów
pracy.

2) Do zadań Referatu Asysty Rodzinnej należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi,

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

h) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności, wsparcia i pomocy, dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz objęcie opieką rodziny wspierającej,

i) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

j) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

k) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

l) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

m) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

n) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

o) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

p) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

q) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny do ośrodka pomocy społecznej,

r) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

s) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

t) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

u) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

3) Do zadań Referatu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Świadczeń należy
w szczególności:

a) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

b) ustalanie opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

c) realizacja porozumień Miasta Chełm z innymi powiatami dotyczącymi
umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

d) przygotowywanie decyzji administracyjnych i umów na podstawie analizy
przedłożonych wniosków i innych dokumentów z zakresu:

- świadczeń i dodatków dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domach dziecka,

- pomocy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

- ustalenia rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej,

- umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- sporządzanie umów z rodziną wspierającą w celu zasad zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspieranej,

- zawierania umów z rodziną pomocową w celu czasowego sprawowania opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej,

- sporządzanie umów z rodziną zawodową o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

e) wypłata świadczeń i dodatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz w aktach wykonawczych,

f) sporządzanie list wypłat przyznawanych świadczeń.


Projekt:  Andrzej Meńczyk