Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA -ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

Realizowana w Ramach Projektu "Bliżej Rodziny"

22-100 Chełm, ul. Kopernika 25a i 25b

Świetlica Środowiskowa czynna jest w godzinach od 8.00 do 18.00, od poniedziałku
do piątku, w dni robocze, w okresie ferii zimowych i wakacji w godzinach 7.30 do 15. 30

Uczestnikiem Świetlicy Środowiskowej mogą być dzieci i młodzież w wieku
od 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

Uczestnicy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozwijających zainteresowania (taniec, śpiew, zajęcia rozwijających kompetencje matematyczne, robotyka, zajęcia ruchowo – sportowe, językowe).

W ramach pracy Świetlicy Środowiskowej realizowana jest doraŸna pomoc
dla uczestników, a także dla rodziców i opiekunów.

Uczestnicy Świetlicy Środowiskowej objęci bedą wsparciem w zakresie pomocy edukacyjnej.

Uczestnicy objęci będą stałą opieką pedagoga, psychologa a także logopedy. Kadra Świetlicy Środowiskowej jest przeszkolona do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach profilaktyki realizowane będą programy w zakresie: socjoterapii,
przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Świetlica Środowiskowa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, utworzona w ramach projektu ,,Bliżej rodziny", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.

Świetlica Środowiskowa działa na rzecz mieszkańców Miasta Chełm, a jej siedziba znajduje się przy ul. Kopernika 25a i 25b w Chełmie.

Placówka dysponuje 30 miejscami a pobyt w niej jest nieodpłatny i dobrowolny.

Cele realizowane w Świetlicy Środowiskowej:

 1. pomoc w nauce,

 2. organizowanie czasu wolnego,

 3. rozwijanie zainteresowań,

 4. rozwijanie kultury osobistej,

 5. poprawa sprawności fizycznej,

 6. rozwój umiejętności interpersonalnych,

 7. współpraca z rodzinami uczestników i instytucjami je wspierającymi,

 8. profilaktyka uzależnień,

 9. wspomaganie rozwoju uczestników,

 10. budowanie i wzmacnianie zasobów personalnych,

 11. kształtowanie prospołecznych postaw, edukacja i wsparcie dla rodzin.

Zadania Świetlicy Środowiskowej:

a) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,

b) diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy we współpracy z innymi instytucjami,

c) stwarzanie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych,

d) korygowanie zaburzonych zachowan dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,

e) ścisła współpraca z rodzicami dziecka w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania pomocy, monitorowania procesu pomagania (konsultacje wychowawcy z rodzicami), organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców,

f) prowadzenie oddziaływań korekcyjnych, terapeutycznych, kompensacyjnych
i profilaktycznych (indywidualnych i grupowych),

g) organizowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych w tym: pomoc w nauce, umożliwianie rozwoju zainteresowań, organizacja zabaw i spotkań okolicznościowych,

h) towarzyszenie rodzinom przeżywającym kryzysy m.in. poprzez spotkania z dziećmi
i rodzicami,

i) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (udział
w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i ich inicjowanie),

j) oganizowanie i promocja wolontariatu,

k) prowadzenie zajęć profilaktycznych o chartakterze socjoterapeutycznym,

l) prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dotyczących kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Proces rekrutacyjny uczestników.

 • Pobranie i wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej Dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 • Ankiety można pobrać: w Sekretariacie MOPR Chełm ul. Kolejowa 8, u Pracownika Socjalnego MOPR Chełm, w siedzibie Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Kopernika 25a i 25b w Chełmie.

 • Wypełnione i kompletne ankiety przekazać ww.

 • Wypełnienie i wyrażenie zgody na udział w projekcie „Bliżej Rodziny”.

Zasady ogólne procesu rekrutacyjnego:

Pierwszeństwo udziału w zajęciach Świetlicy Środowiskowej posiadają rodziny i ich dzieci gdy:

- rodzina korzysta ze świadczeń w MOPR Chełm;

- rodzina ma przydzielonego asystenta rodziny;

- osoba lub rodzina jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnie wykluczenia społecznego;

- osoba z niepełnosprawnościami lub osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- osoba lub rodzina korzysta ze wsparcia w ramach POPŻ na lata 2014-2020, a zakres udzielanego wsparcia nie powiela działań w POPŻ;

- dziecko jest osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia;

- dziecko jest osobą innej niekorzystnej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej;

- dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- dziecko posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

- osoba z niepełnosprawnością sprzężoną;

- osoba z niepełnosprawnością intelektualną;

- osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

- osoba z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowana w ustawie z dnia 19 sierpnia 1945 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

- dziecko jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.

W szczególnych przypadkach o przyjęciu uczestnika decyduje Kierownik Świetlicy Środowiskowej.ANKIETA DO POBRANIA (pobierz)

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Świetlica Środowiskowa

ul. Kopernika 25a i 25b, 22-100 Chełm

tel. /82/ 549 70 95


Projekt:  Andrzej Meńczyk