Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - RAZEM WŚRÓD LUDZI - POSDUMOWANIE -


www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

www.wup.lublin.pl/pokl

www.mrr.gov.pl

www.projekty.efs.gov.plMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że z dniem 31.03. 2015r., zakończył 8 letnią realizację projektu systemowego "Razem wśród ludzi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm.
Projekt realizowany był metodą kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej i kierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych a także pracujących, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także do osób z otoczenia np.: członków rodziny – głównie dzieci uczestników.
Ogółem realizację projektu rozpoczęło 1093 uczestników, w tym zakończyło realizację ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej 977 osób. Projekt realizowały 864 osoby bezrobotne, 119 nieaktywne zawodowo, 51 pracujące, w tym 169 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami projektu; w 64,4% były kobiety, z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 59%, podstawowym i gimnazjalnym – 30%. Projekt systemowy "Razem wśród ludzi” realizowany był w Centrum Integracji Społecznej przez 19% uczestników, program aktywności lokalnej „Partner” zrealizowało 27% uczestników, z pomocy rzeczowej w ramach usamodzielnia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych skorzystało 4% uczestników, natomiast 50% uczestników nabywało nowe kompetencje zawodowe na kursach i szkoleniach zawodowych. Każdy uczestnik projektu skorzystał z co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów „ miękkich” i „twardych”.
Rezultaty „miękkie” zakładane w projekcie przyczyniły się do realizacji celu głównego poprzez zmianę postaw i zachowań uczestników w zakresie motywacji i aspiracji zawodowych a także pomogły, w podwyższaniu lub nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Ważnym elementem projektu były działania skierowane na poprawę funkcjonowania osób w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji rodzicielskich. Rezultaty „twarde” w projekcie to:
-wykonane prace na rzecz społeczności lokalnej w ramach zdobywania umiejętności z zakresu ogrodnictwa tj. nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Kredowej - bloki socjalne, ul. Prymasa Wyszyńskiego w obrębie placu Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi i ul. Trubakowskiej w obrębie placu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych,
-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy budynku Ośrodka,
-przystosowanie strony internetowej dla osób słabowidzących i niedowidzących w Ośrodku,
-pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków,
-doposażenie Ośrodka w komputery z drukarkami, szafy biurowe, biurka,
-wyposażenie kącika dla psychologa.

Realizacja projektu jest dobrze postrzegana i oceniana przez jego uczestników ze względu na widoczne efekty a także trwały charakter zmian w zakresie postrzegania życia społecznego, przyjmowania na siebie obowiązków. Uczestnicy, którzy nabyli nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, podejmują pracę. Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestnicy stają się samodzielni i aktywni na rynku pracy, bardziej zmotywowani do podejmowania działań w swoim życiu, uzyskują sprawczą siłę dzięki lepszej samoocenie. Społeczność lokalna zauważa działania osób – uczestników projektu, poprzez zmianę wizerunku otoczenia szkół, osiedla. Pozostał trwały efekt w formie doposażenia w sprzęt i likwidację barier w instytucji pomocy społecznej oraz mieszkań usamodzielnianych wychowanków.

Projekt:  Andrzej Meńczyk