Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - "NOWY MODEL POMOCY ? SKUTECZNA PRACA SOCJALNA" -

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt konkursowy "NOWY MODEL POMOCY – SKUTECZNA PRACA SOCJALNA", na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r.

Celem głównym projektu jest poprawa obsługi klientów MOPR w Chełmie poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, nakierowaną na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER – wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego – poprzez poprawę jakości pracy socjalnej i realizowanych usług, oddzielenie ich od pracy administracyjnej a także poprawę warunków technicznych do obsługi klientów. Dzięki wsparciu EFS pracownicy socjalni podniosą swoje kompetencje, nabędą nowe umiejętności interpersonalne oraz zawodowe w zakresie pracy socjalnej, obsługi klienta
i zagadnień prawno-administracyjnych .

W wyniku realizacji projektu zmieniona zostanie struktura organizacyjna MOPR. Powstaną następujące zespoły:

1. Zespół ds. pierwszego kontaktu;

2. Zespół ds. pracy socjalnej;

3. Zespół ds. usług;

4. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Zostanie utworzony punkt pierwszego kontaktu z 4 stanowiskami pracy oraz kącikiem interaktywnym dla dzieci. Ośrodek zostanie doposażony w sprzęt komputerowy i biurowy. Pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPR zostaną objęci cyklem szkoleń i warsztatów oraz wsparciem superwizora pracy socjalnej.

środki Unii Europejskiej: 345 732,36 zł

środki z budżetu państwa: 64 486,39 zł

Całkowita wartość projektu: 410 218,75 zł

Projekt:  Andrzej Meńczyk