Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - PROJEKTY UNIJNE -


www.efs.gov.pl

www.europa.eu

www.wup.lublin.pl/pokl

www.mrr.gov.pl

www.projekty.efs.gov.pl


RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2015 - 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że z dniem 31.03. 2015r., zakończył 8 letnią realizację projektu systemowego "Razem wśród ludzi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm.
Projekt realizowany był metodą kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej i kierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych a także pracujących, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także do osób z otoczenia np.: członków rodziny – głównie dzieci uczestników.
Ogółem realizację projektu rozpoczęło 1093 uczestników, w tym zakończyło realizację ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej 977 osób. Projekt realizowały 864 osoby bezrobotne, 119 nieaktywne zawodowo, 51 pracujące, w tym 169 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami projektu; w 64,4% były kobiety, z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 59%, podstawowym i gimnazjalnym – 30%. Projekt systemowy "Razem wśród ludzi” realizowany był w Centrum Integracji Społecznej przez 19% uczestników, program aktywności lokalnej „Partner” zrealizowało 27% uczestników, z pomocy rzeczowej w ramach usamodzielnia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych skorzystało 4% uczestników, natomiast 50% uczestników nabywało nowe kompetencje zawodowe na kursach i szkoleniach zawodowych. Każdy uczestnik projektu skorzystał z co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów „ miękkich” i „twardych”.
Rezultaty „miękkie” zakładane w projekcie przyczyniły się do realizacji celu głównego poprzez zmianę postaw i zachowań uczestników w zakresie motywacji i aspiracji zawodowych a także pomogły, w podwyższaniu lub nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Ważnym elementem projektu były działania skierowane na poprawę funkcjonowania osób w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji rodzicielskich. Rezultaty „twarde” w projekcie to:
-wykonane prace na rzecz społeczności lokalnej w ramach zdobywania umiejętności z zakresu ogrodnictwa tj. nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Kredowej - bloki socjalne, ul. Prymasa Wyszyńskiego w obrębie placu Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi i ul. Trubakowskiej w obrębie placu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych,
-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy budynku Ośrodka,
-przystosowanie strony internetowej dla osób słabowidzących i niedowidzących w Ośrodku,
-pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków,
-doposażenie Ośrodka w komputery z drukarkami, szafy biurowe, biurka,
-wyposażenie kącika dla psychologa.

Realizacja projektu jest dobrze postrzegana i oceniana przez jego uczestników ze względu na widoczne efekty a także trwały charakter zmian w zakresie postrzegania życia społecznego, przyjmowania na siebie obowiązków. Uczestnicy, którzy nabyli nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, podejmują pracę. Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestnicy stają się samodzielni i aktywni na rynku pracy, bardziej zmotywowani do podejmowania działań w swoim życiu, uzyskują sprawczą siłę dzięki lepszej samoocenie. Społeczność lokalna zauważa działania osób – uczestników projektu, poprzez zmianę wizerunku otoczenia szkół, osiedla. Pozostał trwały efekt w formie doposażenia w sprzęt i likwidację barier w instytucji pomocy społecznej oraz mieszkań usamodzielnianych wychowanków.

RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2014 - 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, w roku 2014-2015 realizował projekt systemowy pt. "Razem wśród ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Projekt kierowany był do osób bezrobotnych, które jednocześnie były osobami w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata) korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
Wybór uczestników dokonywany był na podstawie diagnozy i prowadzonej pracy socjalnej w środowisku. Rekrutacji dokonywali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy z PUP w Chełmie na zasadzie równych szans, w tym równości płci, wyrównywania szans na rynku pracy.
Ośrodek prowadził nabór 24 uczestników na kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe i wsparcie ze strony psychologa.
Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które ułatwiły im integrację ze społeczeństwem i pozwoliły wejść na lokalny rynek pracy.
Założeniem projektu pt. "Razem wśród ludzi" było kompleksowe wsparcie uczestników i ich rodzin, które ułatwiło aktywną integrację ze społeczeństwem i pozwoliło wejść na rynek pracy.RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że kontynuował w 2013r., realizację projektu systemowego "Razem wśród ludzi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm.
Projekt realizowany był metodą kontraktu socjalnego i programu aktywności lokalnej. Projekt systemowy "Razem wśród ludzi" w 2013r., kierowany był do 137 osób, w tym 134 osób bezrobotnych i 3 osoby nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także do osób z otoczenia np.: członków rodziny, sąsiadów.
Każdy uczestnik projektu systemowego skorzystał z 3 instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.
Program aktywności lokalnej zrealizowało 51 osób bezrobotnych, 83 osoby bezrobotne podnosiło kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach, 3 usamodzielnianych wychowanków otrzymało pomoc rzeczowa na zagospodarowanie. Wszyscy uczestnicy projektu systemowego skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego i psychologa.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych uczestników, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.


RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. "Razem wśród ludzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII "Promocja Integracji Społecznej" Działanie 7.1 Rozwój / upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych oraz otoczenia osób wykluczonych społecznie, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Dobór grup uczestniczących dokonany został na podstawie diagnozy i prowadzonej pracy socjalnej w środowisku. Rekrutacji dokonali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy z PUP w Chełmie na zasadzie równych szans, w tym równości płci, wyrównywania szans na rynku pracy.
W ramach projektu systemowego Ośrodek realizował program aktywności lokalnej dla rodzin z Osiedla Pilichonki i przyległych ulic.
Osoby biorące udział w projekcie systemowym otrzymują wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie zasiłków i pomocy w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki).
Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które ułatwią im integrację ze społeczeństwem i pozwolą wejść na lokalny rynek pracy.
Założeniem projektu pt. "Razem wśród ludzi" jest kompleksowe wsparcie uczestników i ich rodzin, które ułatwi aktywną integracje ze społeczeństwem i pozwoli wejść na rynek pracy.


RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w 2011r. kontynuował realizację projektu systemowego "Razem wśród ludzi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm. Ogółem w projekcie systemowym "Razem wśród ludzi" udział wzięło 103 uczestników projektu, w tym 86 osób (54 kobiety i 32 mężczyzn) zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Największą grupę uczestników projektu stanowiły osoby bezrobotne tj. 83,3% wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy w ankiecie anonimowej ocenili w 99% zasadność realizacji projektu, 97,6% uczestników jest zadowolona z udziału w projekcie.

W ramach projektu osiągnięto następujące produkty oraz ich wskaźniki:
- 56 osób ukończyło kursy/szkolenia otrzymując zaświadczenia/dyplomy,
- 30 uczestników projektu zrealizowało indywidualny program zatrudnienia socjalnego - CIS otrzymując zaświadczenia,
- 56 osób otrzymało zaświadczenia z udzielonych porad w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Dzięki udziałowi w projekcie osób niepełnosprawnych, Ośrodek pozyskał środki na dostosowanie podjazdu i strony internetowej dla osób niedowidzących w ramach likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2010

W projekcie "Razem wśród ludzi" w 2010 roku udział wzieło 336 uczestników. Głównym celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy.Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustaw o pomocy społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dobór grup uczestniczących dokonany był na podstawie diagnozy i prowadzonej pracy socjalnej w środowisku. Rekrutacji dokonali pracownicy socjalni na podstawie wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy z PUP w Chełmie na zasadzie równych szans, w tym równości płci, wyrównywania szans na rynku pracy. Osoby biorące udział w projekcie systemowym otrzymały wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym, w formie zasiłków i pomocy w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki).

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które ułatwią im integrację ze społeczeństwem i pozwolą wejść na lokalny rynek pracy.
Projekt systemowy realizowany jest metodą kontraktu socjalnego dla 258 uczestników i pracy w środowisku lokalnym w formie programu aktywności lokalnej, który realizowany był dla 75 osób, w tym 35 osób niepełnosprawnych i 40 osób ze społeczności osiedla Cementownia. Projekt swoim działaniem obejmował również otoczenie osób wykluczonych społecznie przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym i sąsiedztwie. Program aktywności lokalnej jest zgodny z programem aktywności lokalnej "PARTNER", który skupia się na inicjowaniu aktywności osób zagrożonych marginalizacją poprzez: aktywną integrację z otoczeniem społecznym i podnoszenie jakości życia, promocję praw związaną z codziennym funkcjonowaniem oraz zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie postaw i zachowań społecznych. Program aktywności lokalnej dla osób niepełnosprawnych realizowany był z organizacjami pozarządowymi na zasadach współpracy, wyłonionymi w drodze konkursu.

RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt systemowy pt. "Razem wśród ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII "Promocja Integracji Społecznej" Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez centra pomocy rodzinie.

"Razem wśród ludzi" to projekt realizowany od 2008 roku a jego przewidywane zakończenie to 2013 rok. Celem projektu jest aktywna integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz osoby bezrobotne, mające trudnoŚci z integracją społeczną i zawodową, korzystające z systemu pomocy społecznej. Beneficjenci projektu to osoby w wieku aktywnoŚci zawodowej. Projekt swoimi działaniami obejmuje otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym i sąsiedztwie.
Projekt systemowy pt. "Razem wśród ludzi" realizowany jest metodą kontraktu socjalnego i pracy w Środowisku lokalnym w formie programu aktywnoŚci lokalnej. W 2009 roku projekcie uczestniczy 113 osób, w tym 75 niepełnosprawnych w programie aktywnoŚci lokalnej. Osoby niepełnosprawne mają możliwoŚć nabycia nowych umiejętności zawodowych w zakresie: ogrodnictwa, hafciarstwa, kulinarnym i pracy z komputerem. Program aktywnoŚci lokalnej realizowany jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O Uśmiech Dziecka" w Chełmie.

Założeniem projektu pt. "Razem wśród ludzi" jest kompleksowe wsparcie uczestników i ich rodzin, które ułatwi aktywną integracje ze społeczeństwem i pozwoli wejŚć na rynek pracy.

Projekt powyższy zyskał uznanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie jako projekt innowacyjny i prezentowany był na konferencji zorganizowanej przez Regionalny OŚrodek Polityki Społecznej w Lublinie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskich OŚrodków Pomocy Rodzinie w październiku 2009 roku.

RAZEM WŚRÓD LUDZI - 2008

Jest to projekt systemowy realizowany od 01.01. do 31.12.2008 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie na podstawie umowy ramowej zawartej z Instytucją PoŚredniczącą II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) Nr POKL.07.01.02-06-006/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII "Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy.

W ciągu roku udział w projekcie systemowym rozpoczęły 83 osób, w tym 8 przerwało jego realizację. Metodą pracy w projekcie systemowym był kontrakt socjalny. Kontraktem socjalnym objęto 83 osoby, w tym osoby bezdomne, uzależnione, bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo, uczące się lub kształcące.

W ramach kontraktu socjalnego zastosowano narzędzia aktywnej integracji w postaci;
Instrumentu aktywizacji zawodowej:
- uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej - 45 osób,
- dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego - rozpoczęcie działalnoŚci gospodarczej - 4 osoby,
- dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 11 wychowanków.

Instrumentu aktywizacji edukacyjnej:
- finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie szkoły Średniej i policealnej - 9 osób,
- finansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętnoŚci zawodowych - 10 osób.

Instrumentu aktywizacji zdrowotnej:
- finansowanie terapii psychologicznej - 30 osób,
- finansowanie badan profilaktycznych lub specjalistycznych - 4 osoby.

Ogólna wartoŚć realizowanego projektu systemowego wynosiła 701.909,13 zł, w tym wkład własny OŚrodka w kwocie 76.487,40 zł jako wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego i okresowego oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.


        Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".


KONTAKT:
                      MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  RODZINIE
22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8,               tel/fax. (0 pfx 82) 565 82 59
e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl         e-mail projektu: razem.projekt@mopr.chelm.pl

Projekt:  Andrzej Meńczyk