Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ -


Kierownik
Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

mgr Joanna Jaworska


p.o. Zastępcy Kierownika
Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

mgr Emilia Zdunek-Kurec


Adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Jedność 43, 22-100 Chełm
tel: 82 565 91 62ROZDZIAŁY

1. Realizowane zadania
2. Rodziny zastępcze
3. Świadczenia dla rodzin zastępczych
4. Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej
5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zarządzeniem Nr 285/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 października 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie został wyznaczony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Chełm.
W związku z powyższym MOPR realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn.zm.).


1. Realizowane zadania

1. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
    - prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
    - kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
    - organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
    - organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
    - zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
    - zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
    - organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
    - współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
    - prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
    - zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
    - dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
    - prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
    - przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
    - zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
    - przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
    - zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
    - organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
    - organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2.Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
3. Przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym.
4.Przyznawanie świadczeń wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej.
5.Ustalanie odpłatności rodzicom za pobyt ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.


2. Rodziny zastępcze

CHCESZ STWORZYĆ DOM DLA SAMOTNYCH DZIECI- ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ.

O to, aby każde dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej znalazło miłość, poczucie bezpieczeństwa, przynależności i ciepła rodzinnego dbają pracownicy Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej.


Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub niezawodowej rodziny zastępczej proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Jednoœć 43, 22-100 Chełm w godz. od 8.00 do 14.00 lub pod nr tel: 82 565 91 62.

1. Zgodnie z art. 42. ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
      a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
      b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
      c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie:
- rodzinnej;
- instytucjonalnej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Objecie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.
Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
      a) w szkole,
      b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
      c) w uczelni,
      d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
      lub 2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
      a) w szkole,
      b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
      c) w uczelni,
      d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
      e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza:
      a) spokrewniona,
      b) niezawodowa,
      c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.
2. Rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.


Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

(czytaj więcej)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wysokoœci kwot œwiadczeń przysługujšcych rodzinie zastępczej i prowadzšcemu rodzinny dom dziecka oraz wysokoœci pomocy dla osoby usamodzielnianej (Dz.U. z 2018, poz.326) od dnia 1 czerwca 2018r. ulegajš zmianie wysokoœci œwiadczeń przysługujšcych rodzinie zastępczej i prowadzšcemu rodzinny dom dziecka oraz wysokoœć pomocy dla osoby usamodzielnianej.


3. Świadczenia dla rodzin zastępczych

1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
    1) Wynisi nie mniej niż 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
    2) Wynisi nie mniej niż 1052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
    3) Rodzinie zastępczej do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym". Dodatek wychowawczy przysługuje w wysokoœci 500 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota wynisi nie mniej niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenia i dodatki dla rodzin zastępczych regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2015r., poz.332 z póŸn. zm.).


4. Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
    1) przyznaje się pomoc na:
       a) kontynuowanie nauki,
       b) usamodzielnienie,
       c) zagospodarowanie;
    2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
       a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
       b) zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
    1) 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
    2) roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
    1) w szkole;
    2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
    3) w uczelni;
    4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
    5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż wynisi nie mniej niż 526 zł miesięcznie i przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na usamodzielnienie wynosi:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3.470 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
       a) nie mniej niż 6.939 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
       b) nie mniej niż 3.470 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
       c) nie mniej niż 1.735 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.
W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.154 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł.5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1.Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
1a. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
3. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.
6. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie funkcje koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pełnią niżej wymienione osoby:
1) mgr Marta Kuśmierczuk
2) mgr Anna Kołtuniuk
3) mgr Marta Kobiałka


W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej pracownicy MOPR, ZPZ uczestniczyli w konferencji naukowo – szkoleniowej "Autyzm na co dzień", organizowanej przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.
Tematyka konferencji dotyczyła działań terapeutycznych kierowanych do osób ze spektrum autyzmu.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.  Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nie leczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

W dniu 3-7.04.2017 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich odbył się Tydzień Zdrowia pod hasłem - "Depresja - porozmawiajmy o niej". Jest ono bowiem tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017. 
Zwieńczeniem Tygodnia Zdrowia w dniu 10 kwietnia 2017r. była konferencja zorganizowana w ZSGiH  „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy o niej”, udział w niej wzięli pracownicy MOPR, ZPZ podczas ww. konferencji zostały wygłoszone następujące wykłady:
- ABC o depresji - lek. med. Agnieszka Sekunda – SPWSS w Chełmie,
- Pomoc psychologa w depresji – mgr Elżbieta Kiszczak – SPWSS w Chełmie,
- Depresja u młodzieży – z praktyki psychoterapeutycznej – mgr Anna Bielesza – ZWiPP nr 1 w Chełmie.
W tym dniu dla potrzeb uczestników konferencji i społeczności szkolnej przygotowano: salkę masażu, salon fryzjersko-kosmetyczny oraz punkt do pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokolajzera. Organizatorami konferencji były: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

Według WHO depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze. Dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat". Depresji można zapobiegać i można ją leczyć.

Na zaproszenie organizatorów tj. Rodzinnego Domu im. Serca Jezusa w Lublinie oraz Katedry Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki KUL w dniu 20 kwietnia 2017r. pracownicy MOPR, ZPZ uczestniczyli w konferencji "Zrozumieć FAS". Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja skupiona była wokół problematyki FAS i FASD, czyli szerokiego spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych sięgających okresu płodowego. Troską organizatorów było ukazanie prawdy o trudnościach wynikających z obciążenia Płodowym Zespołem Alkoholowym, a jednocześnie nakreślenie szerokich perspektyw stymulacji rozwoju dzieci z tego typu zaburzeniem. Konferencja była skierowana do kandydatów na rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych, do osób pełniących tę rolę, psychologów i pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo -wychowawczych, asystentów rodziny i wszystkich osób, dla których ważne jest dobro dziecka i dobro rodziny.

Podczas konferencji zostały poruszone następujące tematy:
-Diagnoza i rozpoznanie objawów FASD
-Stymulacja polisensoryczna dzieci z FASD
-Trudności szkolne powiązanie z rozpoznaniem FAS
-Znaczenie pozytywnych więzi rodzinnych dla prawidłowego funkcjonowania dzieci obciążonych rozwojowo
-Funkcjonowanie dzieci z FAS w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie adopcyjnej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk