Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PFRON -mgr Marzena Szkałuba

Kierownik Zespołu do obsługi PFRON
Główny Specjalista
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób NiepełnosprawnychROZDZIAŁY


1. Informacje ogólne
2. Informacja o możliwości korzystania ze  środków PFRON
3. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm
4. Akty prawne
5. Przydatne linki
6. Archiwum

KOMUNIKAT - NOWE LOGO PFRON


nowe logo PFRON

KOMUNIKAT

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2018 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w roku 2018 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O przedmiotowe dofinansowania mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy miasta Chełm. Miejsce przyjmowania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

(parter - pokój nr 10)

tel: (82) 564-38-55

https://www.facebook.com/moprchelm/

http://www.mopr.chelm.pl/index.php?go=pfron

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 5.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

Moduł II

od dnia 09.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin - rok akademicki 2017/2018)

od dnia 1.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019)

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku z dnia 31.01.2018 roku (PDF; 394,22 KB) https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZAD - 2018"

Wnioski - Moduł I, Obszar D

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski - Moduł II- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
- zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych;
- turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 marca 2018r. do 31 maja 2018 r. wynosi:

- w wieloosobowym gospodarstwie domowym - 2 258,35 zł,
- w jednoosobowym gospodarstwie domowym - 2 935,85 zł
.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w IV kwartale 2017r. wynoszące 4 516,69 zł (Komunikat Prezesa Gus z dnia 9 lutego 2018r.).

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sie o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczynyn leżących po stronie tego podmiotu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2. Informacja o możliwości korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakresie rehabilitacji społeczneja) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny służy rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej i tylko tym osobom przysługuje. Warunkiem otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest udokumentowanie faktu niepełnosprawności uczestnika i spełnienia kryterium dochodowego. Turnusy trwają 14 dni, ich ceny są zróżnicowane, w zależności od miejsca i pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, MOPR dofinansowuje część kosztów pobytu, resztę opłaty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.do pobrania wniosek na turnus rehabilitacyjny


b) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 20% kosztów pokrywa wnioskodawca.

do pobrania:

wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


c) dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózek inwalidzki). środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym ( są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki).
Osoby ubezpieczone, w zależności od dysfunkcji mają prawo do ubiegania się z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o sfinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a:) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrebnych przepisów, jesli taki udział jest wymagany;
b:) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie a oraz wymaganego wkładu własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

do pobrania:
wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychd) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowania ze środków PFRON ma likwidację barier architektonicznych mogą sie ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudność w poruszaniu się i zlikwidowanie wnioskowanych ograniczeń architektonicznych umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.
Ze środków PFRON nie jest możliwy zwrot kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


e) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokośc dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

f) dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia* za godzinę jej świadczenia, a dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem posiadającym wpis do Rejestru Wojewody.

Wykaz dostępny na stronie:

http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;4070;rejestr_tlumaczy_polskiego_jezyka_migowego_%28pjm,_sjm,_skogn%29.html

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

pobierz tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/600/1

do pobrania: wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

g) dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

do pobrania:wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Prezes, Przewodniczący
1
Stowarzyszenie Klubu Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" w Chełmie ul. Połaniecka 11
507898340
600429788
Teresa Adamiec
2
Stowarzyszenie Na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "ACTIVUM" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15A
(82)564-32-05
504035109
Zbigniew Hołysz
3
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Chełmie * Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny "NADZIEJA" ul. Powstańców W-wy 2
(82)563-90-38
Jolanta Jakubczyk Małgorzata Łuczkiewicz
4
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-35-04
Kazimierz Mazurek
5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-45-30
Teresa Król
6
Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie (wtorek i czwartek  9:30 - 13:00) ul. Wołyńska 57
(82)563-14-61
wewn. 256
604886984
Beata Chraścina
7
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chełmie ( środa 15:15 - 20:00 ) ul. Obłońska 3/5
(82)565-08-99
(82)565-65-11
Bogusław Włodarczyk
8
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Chełmie ul. Brzozowa 9 (do korespondencji)
(82)565-00-56 dom
(82)563-52-24
Jan Łoza
Ryszarda Tywoniuk
9
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" ul. Trubakowska 59
82 563-34-51
Jolanta Konopko
10
Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie
-Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Berezeckiego 1


ul. Lubelska 135E
82 565-67-66


82 5656766
Ks. Krzysztof Krakowiak


Robert Pyra
11
Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Prometeusz" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a

ul. Połaniecka 10
661640603

Zbigniew Jurczuk


Piotr Muszałowski
12
Związek Sybiraków Oddział w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a
82 563-04-60
509921829
Maria Sawka
13
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" ul. Reja 54
504035096
Sylwia Mazurek
14
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Zaczarowany świat" ul. Narutowicza 9/4
513445603
Renata Semeniuk
15
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie ul. Partyzantów 40
784195637
Ryszard Stawiarski
16
Chełmskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Kwadrat" ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
Milena Cegiełka


Placówki wsparcia dziennego działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Dyrektor/Kierownik
1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie-Dom Dziennego Pobytu ul. Ogrodowa 36
82 5653616
p.o. kier. Andrzej Wróbel
2
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
dyr. Zofia Stankiewicz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4. Akty prawne


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018.0.511 t.j.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 926 j.t. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. nr. 63 poz. 587 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr. 230 poz. 1694 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku, w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. 2017. 538 t.j.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Przydatne linki

www.mpips.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.ebon.mps.gov.pl
www.integracja.org
www.niepelnosprawni.pl
przewodnik osoby niepełnosprawnej (plik .pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Projekt:  Andrzej Meńczyk