Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PFRON -mgr Marzena Szkałuba

Kierownik Zespołu do obsługi PFRON
Główny Specjalista
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób NiepełnosprawnychROZDZIAŁY


1. Informacje ogólne
2. Informacja o możliwości korzystania ze  środków PFRON
3. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm
4. Akty prawne
5. Przydatne linki
6. ArchiwumKOMUNIKAT
Zmiana siedziby Zespołu do obsługi PFRON MOPR w Chełmie


Od 5 lipca 2018 roku nastąpi zmiana siedziby Zespołu do obsługi PFRON z ul. Kolejowej 8 na Plac Niepodległości 1 (wejście od zachodniego parkingu - pokój 377). Nowa siedziba PFRON ma zniesione bariery architektoniczne m.in. specjalnie przystosowane toalety, oznakowany parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Godziny pracy oraz numery telefonów Zespołu do obsługi PFRON pozostają bez zmian: 82 564 38 55


KOMUNIKAT - NOWE LOGO PFRON


nowe logo PFRON

KOMUNIKAT

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2018 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w roku 2018 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O przedmiotowe dofinansowania mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy miasta Chełm. Miejsce przyjmowania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Plac Niepodległości 1

(wejście od zachodniego parkingu - pokój 377)

tel: (82) 564-38-55

https://www.facebook.com/moprchelm/

http://www.mopr.chelm.pl/index.php?go=pfron

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 5.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

Moduł II

od dnia 09.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin - rok akademicki 2017/2018)

od dnia 1.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019)

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku z dnia 31.01.2018 roku (PDF; 394,22 KB) https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

„Aktywny samorząd” w 2018 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest Miasto Chełm.

Przy czym przez miejsce zamieszkania - należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

MODUŁ I

Obszar A, Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • maksymalna kwota dofinansowania - 8.000 zł,
 • udział własny - 15%
 • okres karencji - 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - znaczny lub umiarkowany stopień lub równoważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar A, Zadanie 2:
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.200 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.600 zł,
 • pozostałe koszty (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B, Zadanie 1:
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - dla osoby z dysfunkcją obu kończyngórnych - 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności - wzrok - dla osoby niewidomej - 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł,
 • znaczny stopień lub równoważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny - 10 %,
 • okres karencji - 3 lata.

Obszar B, Zadanie 2:
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu - 2.000 zł,
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C, Zadanie 2:
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania - 3.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji,

Obszar C, Zadanie 3:
Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości

 • w zakresie ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C, Zadanie 4:
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie - nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną - udział własny 15 %.

MODUŁ II

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,

2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki.

Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

2. do 75% wyliczenia - w przypadku form kształcenia trwających jeden rok,

3. do 75% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

4. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej ( do 100%) na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje , w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni, przy czym zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Miejsce przyjmowania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Plac Niepodległości 1

(wejście od zachodniego parkingu - pokój 377)

tel: (82) 564-38-55WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZAD - 2018"

Wnioski - Moduł I, Obszar D

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski - Moduł II- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
- zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych;
- turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. wynosi:

- w wieloosobowym gospodarstwie domowym - 2 260,54 zł,
- w jednoosobowym gospodarstwie domowym - 2 938,70 zł
.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w II kwartale 2018r. wynoszące 4 521,08 zł (Komunikat Prezesa Gus z dnia 09 sierpnia 2018r.).

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sie o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczynyn leżących po stronie tego podmiotu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2. Informacja o możliwości korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakresie rehabilitacji społeczneja) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny służy rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej i tylko tym osobom przysługuje. Warunkiem otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest udokumentowanie faktu niepełnosprawności uczestnika i spełnienia kryterium dochodowego. Turnusy trwają 14 dni, ich ceny są zróżnicowane, w zależności od miejsca i pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, MOPR dofinansowuje część kosztów pobytu, resztę opłaty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.do pobrania wniosek na turnus rehabilitacyjny


b) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 20% kosztów pokrywa wnioskodawca.

do pobrania:

wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


c) dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózek inwalidzki). środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym ( są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki).
Osoby ubezpieczone, w zależności od dysfunkcji mają prawo do ubiegania się z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o sfinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a:) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrebnych przepisów, jesli taki udział jest wymagany;
b:) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie a oraz wymaganego wkładu własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

do pobrania:
wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychd) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowania ze środków PFRON ma likwidację barier architektonicznych mogą sie ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudność w poruszaniu się i zlikwidowanie wnioskowanych ograniczeń architektonicznych umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.
Ze środków PFRON nie jest możliwy zwrot kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


e) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokośc dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

f) dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia* za godzinę jej świadczenia, a dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem posiadającym wpis do Rejestru Wojewody.

Wykaz dostępny na stronie:

http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;4070;rejestr_tlumaczy_polskiego_jezyka_migowego_%28pjm,_sjm,_skogn%29.html

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

pobierz tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/600/1

do pobrania: wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

g) dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

do pobrania:wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Prezes, Przewodniczący
1
Stowarzyszenie Klubu Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" w Chełmie ul. Połaniecka 11
507898340
Teresa Adamiec
2
Stowarzyszenie Na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "ACTIVUM" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15A
(82)564-32-05
504035109
Zbigniew Hołysz
3
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Chełmie * Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych "NADZIEJA" ul. Powstańców W-wy 2
(82)563-90-38
Jolanta Jakubczak Małgorzata Łuczkiewicz
4
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-35-04
Kazimierz Mazurek
5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-45-30
Teresa Król
6
Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie (wtorek i czwartek  9:30 - 13:00) ul. Wołyńska 57
(82)563-14-61
wewn. 256
604886984
Beata Chraścina
7
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chełmie ul. Obłońska 3/5
(81) 533-06-05
Ryszard Janiuk
8
Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą "Diabetyk Chełmski" ul. Brzozowa 9 (do korespondencji)
504-907-522
Ryszard Masiakiewicz
Marian Symoniuk
9
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" ul. Trubakowska 59
82 563-34-51
Jolanta Konopko
10
Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie
-Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Berezeckiego 1


ul. Lubelska 135E
82 565-67-66


82 565-67-66
Ks. Andrzej Majchrzak


Robert Pyra
11
Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Prometeusz" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a

ul. Połaniecka 10
661-640-603

Zbigniew Jurczuk


Piotr Muszałowski
12
Związek Sybiraków Oddział w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a
885-788-867
Maria Sawka
13
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" ul. Reja 54
504035096
Sylwia Mazurek
14
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie ul. Partyzantów 40
784195637
Ryszard Stawiarski
15
Chełmskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Kwadrat" ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
Milena Cegiełka
16
Stowarzyszenie WeRwA ul. Kiliańskiego 27
502-342-117
Anna Izabela Gorczyca
17
Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość ul. Żeglarska 3
603-199-904
Agnieszka Filipczuk


Placówki wsparcia dziennego działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Dyrektor/Kierownik
1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie-Dom Dziennego Pobytu ul. Ogrodowa 36
82 5653616
p.o. kier. Andrzej Wróbel
2
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
dyr. Zofia Stankiewicz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4. Akty prawne


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018. poz. 1076),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 926 j.t. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. nr. 63 poz. 587 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr. 230 poz. 1694 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku, w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. 2018. poz. 1266).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Przydatne linki

www.mpips.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.ebon.mps.gov.pl
www.integracja.org
www.niepelnosprawni.pl
przewodnik osoby niepełnosprawnej (plik .pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Projekt:  Andrzej Meńczyk