Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PFRON -mgr Marzena Szkałuba

Kierownik Zespołu do obsługi PFRON
Główny Specjalista
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób NiepełnosprawnychROZDZIAŁY


1. Informacje ogólne
2. Informacja o możliwości korzystania ze  środków PFRON
3. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm
4. Akty prawne
5. Przydatne linki
6. Archiwum

KOMUNIKAT - NOWE LOGO PFRON


nowe logo PFRON

W związku z kontynuacją realizacji pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, że wnioski dot. udziału w ww. programie przyjmowane są w ramach:

Modułu I

do dnia 30.08.2017 r.

Modułu II

od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

W 2017 roku , w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

- Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie lub w siedzibie, ul. Kolejowa 8, pokój nr 10.
KOMUNIKAT


REALIZACJA

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

W 2017 ROKU

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),


Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie o dofinasowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest Miasto Chełm.

Przy czym przez miejsce zamieszkania - należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

Obszar A, Zadanie 1:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 5.000 zł,
 • udział własny - 15%
 • okres karencji - 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar A, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.100 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B, Zadanie 1:

 • rodzaj niepełnosprawności - ruch - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności - wzrok - dla osoby niewidomej - 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny - 10 %,
 • okres karencji - 3 lata.

Obszar B, Zadanie 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu - 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3:

 • w zakresie ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C, Zadanie 4:

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie - nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną - udział własny 15 %.

W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

MODUŁ II

Moduły Aktywnego Samorządu

Max kwota dofinansowania

Udział
własny
wnioskodawcy

Adresaci (warunki uczestnictwa)

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie lub refundacja

Dofinansowanie kosztów nauki dotyczących wynosi:

- opłata za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy edukacji na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form edukacji, kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnych kierunkach, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęte przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii realizatora lub Oddziału PFRON.

Kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji chyba, że wnioskodawca:

- ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji, jaka dotychczas nie była objęta dofinansowaniem,

- jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji, wówczas zmniejszenie kwoty nie obowiązuje.

Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4000 zł,
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - nie więcej niż 1000 zł, może być zwiększony nie więcej niż o:

- 700 zł w przypadku, które określa realizator programu:
- problemy w poruszaniu się (I-N, R, O, S, II-N, R)
- problemy w komunikowaniu się (I-L, O, N),
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione lub przekwalifikowanie się osób zatrudnionych,
- dochód (gospodarstwo jednoosobowe do 1500 zł, gospodarstwo wieloosobowe do 1000 zł),
- niepełnosprawność sprzężona lub dwa orzeczenia,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych (obecnie realizowana forma kształcenia jest wyższa od dotychczas ukończonych),

- 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

- 300 zł w przypadku , gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,

- 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

- do 25 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku w ramach wszystkich form kształcenia, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 50 % kwoty wyliczonej,

- do 50 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na drugim roku w ramach wszystkich form kształcenia,

- do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na trzecim roku w ramach wszystkich form kształcenia,

- do 100 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na czwartym roku w ramach wszystkich form kształcenia,

Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują dodatek w maksymalnej kwocie na każdym etapie nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu objętego uprzednio dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia.
Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/ półrocza objętego dofinansowaniem.


Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia, jeśli są one realizowane zgodnie z planem studiów.

0 % na pierwszym kierunku dla osób niezatrudnionych, 50 % na drugim i kolejnych kierunkach dla osób niezatrudnionych;

15 % na pierwszym kierunku dla osób zatrudnionych,

65 % na drugim i kolejnych kierunkach dla osób zatrudnionych

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 583 zł (netto) na osobę

- znaczny lub umiarkowany stopień, I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

- nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem Internetu).

W ramach Modułu II , osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniają łącznie dwa warunki:

uczestnicząc w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" lub w programie "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" - posiadali znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

w trakcie uczestnictwa w programie, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - pierwszego semestru nauki.

W przypadku osób, które otworzyły tylko przewód a nie są uczestnikami studiów doktoranckich przysługuje tylko opłata za przeprowadzenie przewodu.

Półrocze/semestr oznacza okres nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie wymagający rozliczenia, dotyczy przykładowo: kosztów zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa z zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów UE.

Dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania opłaty za naukę (czesne) w przypadku powtarzania nauki nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia i tylko jeżeli powtarzanie następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku). Na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowania kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, tzn. po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomoc

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd - 2017":


Termin

Opis

03.04.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu

30.08.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu

10.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 Modułu II programu

30.03.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

Modułu II programu

01.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

Modułu II programu

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

Modułu II programu

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZAD - 2017"

Wnioski - Moduł I, Obszar D

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski - Moduł II- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
- zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania:
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych;
- turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 grudnia 2017r. do 28 lutego 2018 r. wynosi:

- w wieloosobowym gospodarstwie domowym - 2 127,80 zł,
- w jednoosobowym gospodarstwie domowym - 2 766,13 zł
.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w II kwartale 2017r. wynoszące 4 255,59 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sie o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczynyn leżących po stronie tego podmiotu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2. Informacja o możliwości korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakresie rehabilitacji społeczneja) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny służy rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej i tylko tym osobom przysługuje. Warunkiem otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest udokumentowanie faktu niepełnosprawności uczestnika i spełnienia kryterium dochodowego. Turnusy trwają 14 dni, ich ceny są zróżnicowane, w zależności od miejsca i pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, MOPR dofinansowuje część kosztów pobytu, resztę opłaty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.do pobrania wniosek na turnus rehabilitacyjny


b) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 20% kosztów pokrywa wnioskodawca.

do pobrania:

wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


c) dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózek inwalidzki). środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym ( są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki).
Osoby ubezpieczone, w zależności od dysfunkcji mają prawo do ubiegania się z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o sfinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania.
W przypadku niepełnosprawnych dzieci o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a:) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrebnych przepisów, jesli taki udział jest wymagany;
b:) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie a oraz wymaganego wkładu własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

do pobrania:
wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychd) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowania ze środków PFRON ma likwidację barier architektonicznych mogą sie ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudność w poruszaniu się i zlikwidowanie wnioskowanych ograniczeń architektonicznych umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.
Ze środków PFRON nie jest możliwy zwrot kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


e) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokośc dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5% pokrywa wnioskodawca.

do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
do pobrania: wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

f) dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia* za godzinę jej świadczenia, a dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem posiadającym wpis do Rejestru Wojewody.

Wykaz dostępny na stronie:

http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;4070;rejestr_tlumaczy_polskiego_jezyka_migowego_%28pjm,_sjm,_skogn%29.html

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

pobierz tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/600/1

do pobrania: wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

g) dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

do pobrania:wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Prezes, Przewodniczący
1
Stowarzyszenie Klubu Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" w Chełmie ul. Połaniecka 11
507898340
600429788
Teresa Adamiec
2
Stowarzyszenie Na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "ACTIVUM" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15A
(82)564-32-05
504035109
Zbigniew Hołysz
3
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy sobie ręce" w Chełmie * Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny "NADZIEJA" ul. Powstańców W-wy 2
(82)563-90-38
Jolanta Jakubczyk Małgorzata Łuczkiewicz
4
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-35-04
Kazimierz Mazurek
5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Chełmie ul. Brzozowa 9
(82)565-45-30
Teresa Król
6
Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie (wtorek i czwartek  9:30 - 13:00) ul. Wołyńska 57
(82)563-14-61
wewn. 256
604886984
Beata Chraścina
7
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chełmie ( środa 15:15 - 20:00 ) ul. Obłońska 3/5
(82)565-08-99
(82)565-65-11
Bogusław Włodarczyk
8
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Chełmie ul. Brzozowa 9 (do korespondencji)
(82)565-00-56 dom
(82)563-52-24
Jan Łoza
Ryszarda Tywoniuk
9
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" ul. Trubakowska 59
82 563-34-51
Jolanta Konopko
10
Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie
-Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Berezeckiego 1


ul. Lubelska 135E
82 565-67-66


82 5656766
Ks. Krzysztof Krakowiak


Robert Pyra
11
Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Prometeusz" w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a

ul. Połaniecka 10
661640603

Zbigniew Jurczuk


Piotr Muszałowski
12
Związek Sybiraków Oddział w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15a
82 563-04-60
509921829
Maria Sawka
13
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" ul. Reja 54
504035096
Sylwia Mazurek
14
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Zaczarowany świat" ul. Narutowicza 9/4
513445603
Renata Semeniuk
15
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie ul. Partyzantów 40
784195637
Ryszard Stawiarski
16
Chełmskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Kwadrat" ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
Milena Cegiełka


Placówki wsparcia dziennego działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm

Lp.
Nazwa
Adres
Telefon
Dyrektor/Kierownik
1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie-Dom Dziennego Pobytu ul. Ogrodowa 36
82 5653616
p.o. kier. Andrzej Wróbel
2
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Powstańców Warszawy 4
82 5639185
dyr. Zofia Stankiewicz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4. Akty prawne


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.2046 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 926 j.t. z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. nr. 63 poz. 587 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr. 230 poz. 1694 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku, w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. z 2003 r. nr.88 poz. 808 z późn. zm.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rafal

5. Przydatne linki

www.mpips.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.ebon.mps.gov.pl
www.integracja.org
www.niepelnosprawni.pl
przewodnik osoby niepełnosprawnej (plik .pdf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Projekt:  Andrzej Meńczyk