Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - OŚRODKI WSPARCIA -


p.o. Kierownika Ośrodków Wsparcia

mgr Katarzyna Majdan


1. W skład Ośrodków Wsparcia wchodzą:

1) Mieszkania Wieloprofilowe Chronione,

2) Dzienny Dom Senior +,

3) Świetlica Środowiskowa.

2. Do zakresu działań Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych należy w szczególności:

1) zapewnienie schronienia, pielęgnacji, opieki oraz właściwej terapii,

2) zapewnienie mieszkań wspieranych z należytymi usługami dla osób starszych
samotnych, niepełnosprawnych wymagających okresowej lub stałej pomocy,

3) zapewnienie mieszkań treningowych na czas określony usamodzielnionym
wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,

4) prowadzenie spraw osobistych i urzędowych oraz pomoc w gospodarowaniu
środkami finansowymi,

5) przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie realizowanych
zadań,

6) identyfikacja, ocena i analiza ryzyka związanego z funkcjonowaniem placówki.

2. Do zakresu działania Dziennego Domu Senior + należą w szczególności sprawy:

1) organizowanie pomocy podopiecznym oraz świadczenie na ich rzecz usług
opiekuńczych w postaci stałej opieki i udzielania niezbędnej pomocy w czasie
dziennego pobytu podopiecznych w placówce,

2) organizowanie różnych form wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz osób
niepełnosprawnych korzystających z usług placówki,

3) zapewnienie w czasie dziennego pobytu gorącego posiłku,

4) integracja ze środowiskiem, rozwój zainteresowań i umiejętności podopiecznych,

5) prowadzenie zajęć z terapii,

6) przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie realizowanych
zadań,

7) identyfikacja, ocena i analiza ryzyka związanego z funkcjonowaniem placówki.

3. Do zadań Świetlicy Środowiskowej należy w szczególności:

1) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,

2) diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy we współpracy z innymi instytucjami,

3) stwarzanie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych,

4) korygowanie zaburzonych zachowań dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,

5) ścisła współpraca z rodzicami dziecka w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania pomocy, monitorowania procesu pomagania (konsultacje wychowawcy z rodzicami), organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców,

6) prowadzenie oddziaływań korekcyjnych, terapeutycznych, kompensacyjnych i profilaktycznych (indywidualnych i grupowych),

7) organizowanie zajęć edukacyjno – wychowawczych w tym: pomoc w nauce, umożliwianie rozwoju zainteresowań, organizacja zabaw i spotkań okolicznościowych,

8) towarzyszenie rodzinom przeżywającym kryzysy min. spotkania indywidualne z dziećmi i rodzicami, spotkania z całymi rodzinami w świetlicy bądŸ w mieszkaniach rodzin,

9) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i ich inicjowanie).

10) organizowanie i promocja wolontariatu.

Projekt:  Andrzej Meńczyk