Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Chełmie

mgr Edyta Rożek


Adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311
tel: 82 565 33 79


ROZDZIAŁY

1. Kontakt, godziny pracy
2. Zespół wydaje orzeczenia
3. Procedura postępowania
4. Termin załatwienia spraw
5. Wzory druków - dorośli
6. Wzory druków-dzieci do lat 16

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

Plac Niepodległości 1,
III piętro, pok.311


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uwaga


w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania - wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie w zakresie:
1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek.
4. Przyjmowania skarg i wniosków;
5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

Ogłoszenie o naborze kandydatów członków składu orzekającego

Lekarz
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

(pobierz plik)
(pobierz plik)
(pobierz plik)
Informacja o wyniku naboru (pobierz plik)

Ogłoszenie o naborze kandydatów członków składu orzekającego

doradca zawodowy, pedagog, psycholog
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

(pobierz plik)
(pobierz plik)
(pobierz plik)
Informacja o wyniku naboru (pobierz plik)

Ogłoszenie o naborze kandydatów członków składu orzekającego

Lekarz
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

(pobierz plik)
Informacja o wyniku naboru (pobierz plik)

Ogłoszenie o naborze kandydatów członków składu orzekającego

pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog, psycholog
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

(pobierz plik)
Informacja o wyniku naboru(pobierz plik)

Informacja

dotycząca wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016 poz.2046, ze zm.) ulegają zmianie zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych .

Od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej - w formie karty plastikowej.

Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku /nowe wzory wniosków do pobrania ze strony lub w siedzibie Zespołu /, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiadać będzie więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności będzie wystawiana na podstawie ostatniego orzeczenia.

Informacje na temat wydawania nowych legitymacji osoby niepełnosprawnej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu – Chełm ul. Plac Niepodległości 1 pokoje 311-309 , telefonicznie 82 565 33 79 lub drogą mailową pzoonchelm@wp.pl

- nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji
(pobierz plik)


KARTA PARKINGOWA

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające
z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z ustawą z 23 paŸdziernika 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obowiązujące wcześniej karty parkingowe straciły ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

ˇ osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

ˇ osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu
w orzeczeniu, nie otrzymują już karty parkingowej!

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności.

Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie, Plac Niepodległości 1 lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności (link poniżej). Wszystkie karty parkingowe wydane najpóŸniej w dniu 30 czerwca 2014, utraciły z dniem 30 czerwca 2015r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie, ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

ˇ wniosek o wydanie karty parkingowej,

ˇ jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

ˇ dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

ˇ składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg
i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Zgodnie z § 2. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Natomiast zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Natomiast kartę parkingową wydaną:

1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,

3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, wniosek generalnie powinna złożyć osoba niepełnosprawna osobiście, natomiast odbiór może nastąpić przez osobę upoważnioną.

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy również:

ˇ kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,

ˇ pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

ˇ B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

ˇ B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

ˇ B-3a zakaz wjazdu autobusów

ˇ B-4 zakaz wjazdu motocykli

ˇ B-10 zakaz wjazdu motorowerów

ˇ B-35 zakaz postoju

ˇ B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

ˇ B-38 zakaz postoju w dni parzyste

ˇ B-39 strefa ograniczonego postoju

PZOON


Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej


Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Awers:

PZOON

Rewers:

PZOON
Wniosek o wydanie karty parkingowej (do pobrania)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Kontakt, godziny pracy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Plac Niepodległości 1, 22 - 100 Chełm
mail: pzoonchelm@mopr.chelm.pl
III piętro - pokoje od nr 306 do nr 311
tel./fax: 565-33-79

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespół pracuje w godzinach:
Poniedziałek - piątek - od 7.30 do 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
8.00 - 14.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,orzeka osoby z miasta Chełma,powiatu chełmskiego i krasnostawskiego, współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać w siedzibie Zespołu, pokój 18, siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2. Zespół wydaje orzeczenia

- o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia);
- o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastu lat);
- o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Podstawa prawna działania Zespołu

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z póź. zm.)
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póź. zm.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3. Procedura postępowania

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą , na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osób.

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.


4. Termin załatwienia sprawy

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art.35 KPA).

Orzeczenie zawierające określony stopień i kod niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Od 1 styczna 2010 r. /w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r/ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także renty socjalnej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Wzory druków - dorośli

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :


- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wypełnia wnioskodawca.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Oświadczenie o stałym zameldowaniu - wypełnia wnioskodawca.

- Zgoda na przetwarzanie danych - wypełnia wnioskodawca.

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne),
      - opinie psychologiczne,
      - orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
      - zaświadczenia lekarskie itp.


Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL itp.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6. Wzory druków - dzieci do lat 16

Druki do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia :

- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Oświadczenie o stałym zameldowaniu - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/

- Zgoda na przetwarzanie danych - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej


Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne./
      - opinie psychologiczne
      - zaświadczenia lekarskie itp.
      - wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.


Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.


Projekt:  Andrzej Meńczyk