Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Chełmie

mgr Małgorzata Szczepaniak


Adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311
tel: 82 565 33 79ROZDZIAŁY

1. Kontakt, godziny pracy
2. Zespół wydaje orzeczenia
3. Procedura postępowania
4. Termin załatwienia spraw
5. Wzory druków - dorośli
6. Wzory druków-dzieci do lat 16

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
informuje,
iż od dnia 29 czerwca 2015r.
swoją siedzibę zmienia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie


Nowa siedziba Zespołu:
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Informacja

dotycząca wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016 poz.2046, ze zm.) ulegają zmianie zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych .

Od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej - w formie karty plastikowej.

Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku /nowe wzory wniosków do pobrania ze strony lub w siedzibie Zespołu /, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiadać będzie więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności będzie wystawiana na podstawie ostatniego orzeczenia.

Informacje na temat wydawania nowych legitymacji osoby niepełnosprawnej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu – Chełm ul. Plac Niepodległości 1 pokoje 311-309 , telefonicznie 82 565 33 79 lub drogą mailową pzoonchelm@wp.pl

- nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji
(pobierz plik)


KOMUNIKAT
Informacja w sprawie wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, ul. Obłońska 20 lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014, utracą z dniem 30 czerwca 2015r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej - w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752Wniosek o wydanie karty parkingowej (do pobrania)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Kontakt, godziny pracy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

Plac Niepodległości 1, 22 - 100 Chełm
mail: pzoonchelm@mopr.chelm.pl
III piętro - pokoje od nr 306 do nr 311
tel./fax: 565-33-79

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespół pracuje w godzinach:
Poniedziałek - piątek - od 7.30 do 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
7.30 - 15.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,orzeka osoby z miasta Chełma,powiatu chełmskiego i krasnostawskiego, współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać w siedzibie Zespołu, pokój 18, siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2. Zespół wydaje orzeczenia

- o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia);
- o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastu lat);
- o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Podstawa prawna działania Zespołu

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z póź. zm.)
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póź. zm.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3. Procedura postępowania

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą , na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie w/w osób.

Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub do stopnia niepełnosprawności.

W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia). Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Czas oczekiwania na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wynosi ok. 1 tygodnia.

Orzeczenie oraz legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje swój dowód osobisty.

Od 1 stycznia 2010 roku Powiatowy Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej tylko na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4. Termin załatwienia sprawy

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art.35 KPA).

Orzeczenie zawierające określony stopień i kod niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Od 1 styczna 2010 r. /w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r/ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także renty socjalnej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5. Wzory druków - dorośli

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :


- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wypełnia wnioskodawca.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań (RTG, EEG, EKG, USG, inne),
      - opinie psychologiczne,
      - orzeczenia o grupie inwalidzkiej,
      - zaświadczenia lekarskie itp.


Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty, w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną, paszport oraz dokument z nr PESEL itp.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6. Wzory druków - dzieci do lat 16

Druki do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia :

- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - wypełnia przedstawiciel ustawowy dziecka /rodzic, opiekun prawny/.

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wypełnia lekarz pediatra lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

- Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej


Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
      - karty informacyjne leczenia szpitalnego,
      - karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
      - opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne./
      - opinie psychologiczne
      - zaświadczenia lekarskie itp.
      - wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.


Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Przy składaniu dokumentacji wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty oraz dokument z numerem PESEL dziecka, akt urodzenia dziecka.


Projekt:  Andrzej Meńczyk