Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH -
Adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Dział Usług Opiekuńczych
ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm

UWAGA:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych lub opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie ww. funkcji do MOPR w Chełmie w formie papierowej na adres: 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8 lub elektronicznej sekretariat@mopr.chelm.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPR w Chełmie ul. Kolejowa 8 pok. nr 8, tel. 82 565 82 59.
ROZDZIAŁY

1. Zadania, zakres usług
2. Realizacja usług opiekuńczych
3. Kierowanie do domu pomocy społecznej1. Zadania, zakres usług

Zadania:

1. Prognozowanie i analizowanie potrzeb opiekuńczych.
2. Organizowanie pomocy w formie:
- usług opiekuńczych,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rzeczowej i finansowej dla osób objętych usługami.
3. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.
4. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych usług na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między Ośrodkiem, a wykonawcą usługi.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, instytucjami w zakresie:
- zaspokojenia potrzeb rodzin i osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,
- pozyskiwanie i wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji i usprawniania (łóżka, kule, wózki...).

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych przysługują:

a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
b) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Sposób załatwienia:

świadczenie w formie usług przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego oraz wniosku lekarza rodzinnego lub specjalisty, stwierdzającego stan zdrowia i potrzebę objęcia osoby opieką
Pomoc przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Pracownik socjalny ustala rodzaje wykonywanych czynności przez opiekunkę, wymiar godzin usług, okres ich świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługi.

Zakres usług:

- usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem;


Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej.
Osobom, których osiągany dochód netto nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701,00 zł, dla osoby w rodzinie w wysokości 528,00 zł, pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych ustawowego listyczne usługi opiekuńcze regulują uchwała Nr XX/223/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 135, poz.1978) zmieniona uchwałą Nr V/47/11 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 38, poz.868).

Pełny koszt jednej godziny usługi opiekuńczej od 01 stycznia 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie z dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- dla usług opiekuńczych świadczonych na terenie Miasta Chełm 20,75 zł,

- dla usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie 20,37 zł.

Druk wniosku do lekarza dotyczący przyznania usług opiekuńczych (pobierz plik)
Druk wniosku przyznającego usługi opiekuńcze (pobierz plik)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598, z późn.zm.) zgodnie z którym osobom, których osiągany dochód netto nie przekracza kwoty 701 zł na osobę w rodzinie, pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczona jest bezpłatnie.
Pełny koszt jednej godziny wynosi 23,00 zł.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2. Realizacja usług opiekuńczych

Usługi wykonywane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) tj:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie, ul. Wolności 3a
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3. Kierowanie do domu pomocy społecznej

O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla których są przeznaczone dzielą się na następujące typy domów, dla:
- osób w podeszłym wieku,
- osób przewlekle somatycznie chorych,
- osób przewlekle psychicznie chorych,
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
- rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego lub specjalisty,
- dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez osobę ubiegającą się (decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie opłat za DPS,
- oświadczenia o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochody osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
- opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (wypełnia pracownik socjalny),
- ankieta - test funkcjonalny i badanie neurologiczne w przypadku kierowania do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.

Zasady odpłatności:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad: 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
4) opłatę mogą wnosić inne osoby niewymienione.


Projekt:  Andrzej Meńczyk