Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH -

Kierownik
Sekcji Dodatków Mieszkaniowych

Krystyna Talma


Dodatek energetyczny


    Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 220) - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

     Od 1 stycznia 2014 r. osoby te mogłą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
3. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (i kserokopia umowy)

      Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2018r., poz. 450) w sprawie wysokoœci dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

- wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego :
    - prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,35 zł/miesiąc
    - składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc
    - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,92 zł/miesiąc

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany będzie w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Druki wniosku na dodatek energetyczny są do pobrania w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, w punkcie informacyjnym (stanowisko Dodatków Mieszkaniowych) i w pok. 4 (Sekcja Dodatków Mieszkaniowych) oraz w zakładce Sekcja Dodatków Mieszkaniowych (pobierz wniosek).

UWAGA

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika (ust. 53 pkt 2a) do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.) oraz zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)


Dodatek mieszkaniowy

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 180).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

- osoby, posiadające tytuł prawny do lokalu w którym zamieszkują,
- osoby, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
    - kwoty 1287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym
    - i kwoty 1802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- osoby mieszkające w lokalach, w których powierzchnia normatywna przekroczona jest
- nie więcej niż o 30 % czyli

dla gospodarstwa 1 os. powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 45,5 m.kw.
........................ 2 os. ....................................................................52,0 m.kw.
........................ 3 os. ....................................................................58,5 m.kw.
........................ 4 os. ....................................................................71,5 m.kw
........................ 5 os. ....................................................................84,5 m.kw.

- albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty tzn.:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pobierz plik)
(w którym należy poświadczyć wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego)
- deklarację o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (pobierz plik)

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustaw z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz 60).
Wysokość przyznanego dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości :

15 % dochodów - w gospodarstwie jednoosobowym
12 % dochodów - w gospodarstwie 2-4 osobowym
10 % dochodów - w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli jednak średni miesięczny dochód na osobę jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury czyli od kwoty 1544,70 w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym tj. od kwoty 1029,80 zł, lecz nie przekracza ustawowej normy, do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione w wysokości:

20 % dochodów - w gosp. jednoosobowym,
15 % dochodów - w gosp. 2-4 osobowym
10 % dochodów - w gosp. 5-osobowym i większym

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie w pokoju Nr 1, tutaj również udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia.


Projekt:  Andrzej Meńczyk