Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE -Adres:

Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Chełmie
ul. Wojsławicka 11b, 22-100 Chełm
tel: 82 564 21 26

Jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
ROZDZIAŁY

1. Kryteria przyjmowania
2. Zasady odpłatności


Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie utworzone na podstawie uchwały Nr XIV/114/07 Rady Miasta Chełm z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu Organizacji Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych" przeznaczone są dla 25 osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagają usług opiekuńczych i bytowych oraz 5 pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodzinę zastępczą, które przy odpowiednim wsparciu mogą funkcjonować w środowisku lokalnym.
Mieszkania w Chełmie swoją działalność rozpoczęły od dnia 2 kwietnia 2009 r. Mieszkania chronione są formą oparcia społecznego, dają możliwość mieszkania osobom w ich naturalnym środowisku, zbliżonym do życia w rodzinie, zorganizowania usług opiekuńczych, które są niewystarczające w warunkach domowych. Osoby starsze, oprócz odpowiednich warunków socjalno - bytowych mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, kontakt z innymi osobami, pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Mają możliwość podtrzymywania kontaktu z rodziną, znajomymi. Natomiast wychowankowie realizują indywidualny program usamodzielniania i przygotowania do integracji ze środowiskiem.
Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Chełmie składają się z 12 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, jadalni, świetlicy, holu i pralni. Pomieszczenia są wyposażone w meble i w niezbędny sprzęt. Wychowankowie zajmują odrębną część budynku, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, hol oraz zaplecze sanitarne. W pozostałej części budynku przebywają osoby starsze. Zajmują 9 pokoi. Do dyspozycji mają kuchnię, świetlicę oraz sanitariaty i łazienki (prysznice, wannę). Pralnia i świetlica przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców.
Aktualnie w mieszkaniach chronionych przebywają osoby samotnie gospodarujące, z terenu miasta Chełm, które spełniają warunki do umieszczenia w placówce. Czas wolny wypełniają mieszkańcom wspólne rozmowy, proste zajęcia w kuchni, wspólne oglądanie telewizji, czytanie prasy, spacery oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu oraz środowiskowy Dom Samopomocy. Powyższe formy są możliwe do realizacji dzięki zapewnieniu opieki przez personel opiekuńczy.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/429/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w zależnoąci od celu udzielania wsparcia w mieszkaniu chronionym, mieszkania prowadzone są jako mieszkania wspierane oraz mieszkania chronione treningowe.

1. Kryteria przyjmowania

Kryteria przyjmowania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodzinę zastępczą do mieszkań chronionych

Osoba ubiegająca się o zamieszkanie w mieszkaniach chronionych, składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wniosek o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:
1)opinię opiekuna w procesie usamodzielnienia (w przypadku osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze);
2)zaświadczenie o posiadanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3)dowód osobisty.


Kryteria przyjmowania osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych do mieszkań chronionych

Osoba ubiegająca się o zamieszkanie w mieszkaniach chronionych, składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wniosek o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:
1)zaświadczenie o stanie zdrowia wraz z wynikami aktualnych badań;
2)zaświadczenie o posiadanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3)dowód osobisty.2. Zasady odpłatności

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zasady ustalania odpłatności określa uchwała Nr XXXVI/429/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych zmieniona uchwałą Nr XLI/385/09 Rady Miasta Chełm z dnia 20 listopada 2009r. Wysokość odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając możliwości finansowe osoby zamieszkującej i rzeczywiste koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, na które składają się opłaty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, dostawą energii cieplnej, elektrycznej i gazu, wywozem nieczystości stałych, zakupem środków niezbędnych do utrzymania higieny pomieszczeń wspólnych, koszty drobnych napraw i porządku wokół budynku oraz zapewnieniem usług opiekuńczych. Ponadto, mieszkaniec ponosi pełne koszty związane z wyżywieniem, zakupem leków i ubrania, organizowaniem czasu wolnego oraz inne koszty.

Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ponoszą odpłatność za pobyt w następujący sposób:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe - kryterium dochodowe 701,00 zł

% ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność mieszkańca

liczona od miesięcznego

kosztu utrzymania mieszkania

% odpłatnoąci

Kwota w zł

640,34-951,00

101 -150

20%

299,73 zł

957,34-1 268,00

151 -200

30%

449,60 zł

1 274,34-1 585,00

201 -250

40%

599,47 zł

1 591,34-1 902,00

251 - 300

60%

899,20 zł

1902,00-2 219,00

300 - 350

80%

1 198,94 zł

Ponad 2 225,34

Powyżej 351

100%

1 498,67 zł


Pobyt bezpłatny jest w sytuacji, gdy dochód osoby skierowanej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, aktualnie jest to kwota 701 zł miesięcznie.


Miejsce w mieszkaniu chronionym może być przyznane:

1.Na czas określony
a) 3 miesięczny okres próbny,
b) do 1 roku dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych,
c) w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia do 2 lat.


2.Na czas nieokreślony
Na czas nieokreślony dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które nie mogą mieszkać same z różnych względów, tj. niemożność prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego lub osoba nie chce żyć sama i wyraża chęć przebywania we wspólnocie.
                 


                 


                 


                 


Projekt:  Andrzej Meńczyk