Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE -

Kierownik
Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

Adres:

Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Chełmie
ul. Wojsławicka 11b, 22-100 Chełm
tel: 82 564 21 26

Jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
ROZDZIAŁY

1. Kryteria przyjmowania
2. Zasady odpłatności


Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie utworzone na podstawie uchwały Nr XIV/114/07 Rady Miasta Chełm z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu Organizacji Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych" przeznaczone są dla 25 osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagają usług opiekuńczych i bytowych oraz 5 pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodzinę zastępczą, które przy odpowiednim wsparciu mogą funkcjonować w środowisku lokalnym.
Mieszkania w Chełmie swoją działalność rozpoczęły od dnia 2 kwietnia 2009 r. Mieszkania chronione są formą oparcia społecznego, dają możliwość mieszkania osobom w ich naturalnym środowisku, zbliżonym do życia w rodzinie, zorganizowania usług opiekuńczych, które są niewystarczające w warunkach domowych. Osoby starsze, oprócz odpowiednich warunków socjalno - bytowych mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, kontakt z innymi osobami, pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Mają możliwość podtrzymywania kontaktu z rodziną, znajomymi. Natomiast wychowankowie realizują indywidualny program usamodzielniania i przygotowania do integracji ze środowiskiem.
Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Chełmie składają się z 12 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, jadalni, świetlicy, holu i pralni. Pomieszczenia są wyposażone w meble i w niezbędny sprzęt. Wychowankowie zajmują odrębną część budynku, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, hol oraz zaplecze sanitarne. W pozostałej części budynku przebywają osoby starsze. Zajmują 9 pokoi. Do dyspozycji mają kuchnię, świetlicę oraz sanitariaty i łazienki (prysznice, wannę). Pralnia i świetlica przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców.
Aktualnie w mieszkaniach chronionych przebywajš osoby samotnie gospodarujące, z terenu miasta Chełm, które spełniają warunki do umieszczenia w placówce. Czas wolny wypełniają mieszkańcom wspólne rozmowy, proste zajęcia w kuchni, wspólne oglądanie telewizji, czytanie prasy, spacery oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu oraz środowiskowy Dom Samopomocy. Powyższe formy są możliwe do realizacji dzięki zapewnieniu opieki przez personel opiekuńczy.

1. Kryteria przyjmowania

Kryteria przyjmowania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodzinę zastępczą do mieszkań chronionych

Osoba ubiegająca się o zamieszkanie w mieszkaniach chronionych, składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wniosek o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:
1)opinię opiekuna w procesie usamodzielnienia (w przypadku osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze);
2)zaświadczenie o posiadanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3)dowód osobisty.


Kryteria przyjmowania osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych do mieszkań chronionych

Osoba ubiegająca się o zamieszkanie w mieszkaniach chronionych, składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wniosek o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:
1)zaświadczenie o stanie zdrowia wraz z wynikami aktualnych badań;
2)zaświadczenie o posiadanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3)dowód osobisty.2. Zasady odpłatności

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zasady ustalania odpłatności określa uchwała Nr XXIX/273/08 Rady Miasta Chełm z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych zmieniona uchwałą Nr XLI/385/09 Rady Miasta Chełm z dnia 20 listopada 2009r. Wysokość odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając możliwości finansowe osoby zamieszkującej i rzeczywiste koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, na które składają się opłaty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, dostawą energii cieplnej, elektrycznej i gazu, wywozem nieczystości stałych, zakupem środków niezbędnych do utrzymania higieny pomieszczeń wspólnych, koszty drobnych napraw i porządku wokół budynku oraz zapewnieniem usług opiekuńczych. Ponadto, mieszkaniec ponosi pełne koszty związane z wyżywieniem, zakupem leków i ubrania, organizowaniem czasu wolnego oraz inne koszty.

Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ponoszą odpłatność za pobyt w następujący sposób:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe - kryterium dochodowe 634,00 zł

% ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujšcej

Odpłatnoœć mieszkańca

liczona od miesięcznego

kosztu utrzymania mieszkania

% odpłatnoœci

Kwota w zł

640,34-951,00

101 -150

20%

283,57 zł

957,34-1 268,00

151 -200

30%

425,36 zł

1 274,34-1 585,00

201 -250

40%

567,14 zł

1 591,34-1 902,00

251 - 300

60%

850,71 zł

1902,00-2 219,00

300 - 350

80%

1 134,28 zł

Ponad 2 225,34

Powyżej 351

100%

1 417,85 zł


Pobyt bezpłatny jest w sytuacji, gdy dochód osoby skierowanej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, aktualnie jest to kwota 634 zł miesięcznie.


Miejsce w mieszkaniu chronionym może być przyznane:

1.Na czas określony
a) 3 miesięczny okres próbny,
b) do 1 roku dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych,
c) w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia do 2 lat.


2.Na czas nieokreślony
Na czas nieokreślony dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które nie mogą mieszkać same z różnych względów, tj. niemożność prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego lub osoba nie chce żyć sama i wyraża chęć przebywania we wspólnocie.
                 


                 


                 


                 


Projekt:  Andrzej Meńczyk