Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - „CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ” -
        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że realizuje projekt konkursowy "CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ", na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ" to projekt, który realizowany jest od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jego głównym celem jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 40 os., w tym 22 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chełm.
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Chełm, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Głównymi rezultatami osiągniętymi dzięki realizacji projektu będą: uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 15 uczestników, w tym 8 kobiet; poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu przez 23 uczestników, w tym 13 kobiet oraz podjęcie pracy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) przez 9 uczestników, w tym 5 kobiet.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
- opracowanie IPD oraz realizacja kontraktu socjalnego;
- zajęcia z zakresu reintegracji społecznej w tym:
       a) warsztaty umiejętności społecznych,
       b) poradnictwo indywidualne i konsultacje psychologa,
       c) warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości społecznej,
       d) zajęcia z edukacji zdrowotnej i terapii uzależnień;
- zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, w tym:
       a) szkolenia zawodowe: Kucharz oraz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, zgodne z potrzebami pracodawców, zakończone egzaminem zewnętrznym,
       b) indywidualne pośrednictwo pracy,
       c) staże zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia;
- Program Aktywizacja i Integracja w tym:
       a) grupowe warsztaty umiejętności społecznych,
       b) grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej,
       c) prace społecznie użyteczne.

Całkowita wartość projektu: 494 677,36 zł
Kwota dofinansowania: 420 475,75 zł
Wkład własny: 74 201,61 zł

Projekt:  Andrzej Meńczyk