Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - "BLIŻEJ RODZINY" -

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt "BLIŻEJ RODZINY", na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.

Celem głównym projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym, która będzie obejmowała wsparciem dzieci zamieszkujące na terenie miasta Chełm, a także objęcie wsparciem rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje także podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. .

W wyniku realizacji projektu:

1. powstanie świetlica środowiskowa, oferująca zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;

2. powstanie punkt poradnictwa rodzinnego, w ramach którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą     mogli/mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i socjoterapeutycznego;

3. świadczone będą bezpłatne usługi poradnictwa prawnego i superwizji dla asystentów rodziny
    i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu: 2 121 684,45 zł
środki Unii Europejskiej: 1 803 431,78 zł
środki z budżetu państwa: 122 330,67 zł
środki własne: 195 922,00 zł


Projekt:  Andrzej Meńczyk