Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - "BLIŻEJ RODZINY" -

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt "BLIŻEJ RODZINY", na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.

Celem głównym projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym, która będzie obejmowała wsparciem dzieci zamieszkujące na terenie miasta Chełm, a także objęcie wsparciem rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje także podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. .

W wyniku realizacji projektu:

1. powstanie świetlica środowiskowa, oferująca zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;

2. powstanie punkt poradnictwa rodzinnego, w ramach którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą     mogli/mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i socjoterapeutycznego;

3. świadczone będą bezpłatne usługi poradnictwa prawnego i superwizji dla asystentów rodziny
    i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu: 2 121 684,45 zł
środki Unii Europejskiej: 1 803 431,78 zł
środki z budżetu państwa: 122 330,67 zł
środki własne: 195 922,00 zł


Projekt:  Andrzej Meńczyk