Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - Świadczenie wychowawcze (500+) -


       

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że świadczenie wychowawcze od lipca 2017 roku będzie wypłacane w terminie od 15-go każdego miesiąca, a w przypadku, gdy termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata ww. świadczenia nastąpi w pierwszym dniu roboczym. Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego:

Miesiąc, którego dotyczy wypłata

Przewidywany termin wypłaty świadczenia wychowawczego

Lipiec 2017

17.07.2017

Sierpień 2017

16.08.2017

Wrzesień 2017

15.09.2017

Październik 2017

16.10.2017

Listopad 2017

15.11.2017

Grudzień 2017

15.12.2017Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.
Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017r.
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Zarządzeniem Nr 404/16 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 lutego 2016 roku zadanie związane z rozpatrywaniem i przyznawaniem Świadczenia wychowawczego (500+) zostało powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Chełmie. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację ww. zadania będzie Dział Świadczeń Wychowawczych tel.: 82 545 94 90.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w wersji papierowej) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 17:00;

W A Ż N E
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie pierwszych 3 miesięcy, (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca br. włącznie), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIE NALEŻY POBIERAĆ Z URZĘDU SKARBOWEGO ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH. NIE SĄ ONE ZAŁĄCZNIKAMI WYMAGANYMI PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO śWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500 lub http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Telefon do kontaktu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie - 82 545 94 90

Infolinia dla mieszkańców województwa lubelskiego – tel: 81 742 42 40

Infolinia ogólnopolska MRPiPS – tel: 22 529 06 68
Projekt:  Andrzej Meńczyk